Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Insatser i samverkan/Kvinnocoacher vid Hälsocentret

Stenar i bäcken

Kvinnocoacher vid Hälsocentret

Från den 1 februari pågår projektet Kvinnocoacher vid Hälsocentret. Detta projekt utgår från två olika spår. Det första handlar om situationen i Norra Västmanland och flera indikatorer som visar att ohälsan hos kvinnor är särskilt högt i de tre kommunerna jämfört med andra kommuner och län. Det andra handlar om att det är stor efterfrågan på kunskap om villkoren för kvinnors ohälsa och för vilka metoder som kan underlätta återgång i arbete snabbare och säkrare för denna målgrupp.

Projektet har två syften enligt följande:

  • Pröva metod med särskilda kvinnocoachtjänster inom Norra Västmanland med målet: Återgång i arbete
  • Förbättra kunskapsläget om villkoren och möjligheterna för sjukskrivna kvinnor i Norra Västmanland att komma åter i arbete

Ohälsotalet i de tre Bergslagskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg är det högsta inom Försäkringskassans region Öst. Kvinnorna är överrepresenterad i statistiken. Enligt en genomförd kartläggning av tidsbegränsade sjukersättning/aktivitetsersättning är 62 % av alla med de ersättningarna kvinnor. I Fagersta är andelen 68 %, i Norberg hela 79 %.

Detta sammanfaller med Landstinget Västmanlands regelbundna enkätundersökningar Liv och Hälsa som redovisar att kvinnor i mycket högre grad än män upplever sig sjuk både i förhållande till rörelserelaterade besvär och psykisk ohälsa just i den norra delen av länet.

Kunskapsläget om varför kvinnor lider av högre ohälsa än män, både i forskningssammanhang och praktiskt ute i verksamheterna, är allmänt sett lågt. Tidigare studier visar att det finns stor variation i landet angående de förhållanden som påverkar kvinnors ohälsa och deras möjligheter att snabbt återgå till arbetslivet efter en sjukskrivning. Enligt rapporten Sjukförsäkring, Kultur och Attityder – Fyra aktörers perspektiv (Försäkringskassan 2006) spelar attityder och kulturella faktorer stor roll för regionala skillander i sjukskrivningsmönster. Vilka attityder och kulturella faktorer som är relevanta för Norra Västmanland är dock oklart.

Kombinationen av en stor grupp i samhället som är i behov av samordnad rehabilitering tillsammans med okunskap i det övriga samhället om vad som definierar gruppens behov och möjligheter är det viktigaste som detta projekt vill hantera.

Läs mer om projektets utbildningsdel via följande länk.

Informationsblad

Här finns informationsblad till individer (pdf 53 kB)

Mål

Det finns två mätbara mål för den individinriktade delen av detta projekt:

  • Volymmässigt att coacherna ska omsätta minst 80 ärenden (individer) på ett år.
  • Kvalitetsmässigt att minst hälften av individerna ska ha påbörjat arbetslivsinriktade åtgärder alternativt börjat arbete/utbildning.

Individerna kan vara inskrivna hos coacherna under maximalt sex månader och ska åldersmässigt vara mellan 18 och 64 år. Ett kriterie vid inskrivningen är att individerna har samordnade behov, d.v.s. att en tätare samverkan mellan myndigheterna är en förutsättning för att individerna ska komma vidare i sin rehabilitering (och nå projektets mål).

För den utbildningsinriktade delen av detta projekt är målet att genomföra tre utbildningsdagar under projektperioden där kunskapsläget kring kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro först klargörs och analyseras för att sedan därefter byggas på med nyvunna kunskaper inom ramen för projektets genomförande.

Målgruppen för utbildningsdagarna är beslutsfattare, chefer och professionella hos alla ingående myndigheter inom Norra Västmanlands Samordningsförbund. Vid varje utbildningstillfälle kan max 25 deltagare vara med förutom projektledning och coacher. Mer om utbildningsinsatsen finns under rubriken "utbildning" i vänsterkolumnen.

Projektplan

Här finns projektplanen (pdf 89 kB)

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i projektet är:

Ann-Sophie Hansson

Chef för Kompetenscenter för Hälsa, Landstinget Västmanland

Anna Ivarsson

Folkhälsoplanerare hos Kompetenscenter för Hälsa, Landstinget Västmanland

Koordinator

Koordinator för projektet är Iréne Ekmark, från Human Research AB. Ta gärna kontakt med henne via följande kanaler:

Iréne Ekmark
Tel: 070-87 67 707

E-post: irene.ekmark@hrab.se

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -