Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Om förbundet/Organisation
Syrenblomma

Organisation

Samordningsförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelse, som parterna har utsett. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett reglemente.

För att planera och genomföra verksamheten har förbundet anställt en förbundschef på heltid och en verksamhetsutvecklare på deltid.

Förslag till styrelsen angående finansiering av projekt eller andra insatser utarbetas av förbundschefen i samråd med Utvecklingsrådet. Förbundsmedlemmarna kan ansöka om finansiering av utveckingsidéer om rehabiliteringssamverkan.

I utvecklingsrådet ingår tjänstepersoner, med mandat att företräda myndigheten, från samtliga parter i förbundet.

Tjänster för administration och ekonomi köps av Fagersta Kommun enligt särskilt avtal.

Förbundsstyrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vilka företräds av chefstjänstepersoner.

I styrelsen (2019-2022) ingår följande representanter:

Ordinarie

 • Patrik Boström, Surahammars kommun
 • (Ordförande)
 • Helena Norrby, Region Västmanland
  (Vice ordförande)
 • Daniel Dahlin, Norbergs Kommun
 • Lena Eldståhl, Fagersta Kommun
 • Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs Kommun
 • Pourdanandeh Morteza, Försäkringskassan
 • Elisabet Pettersson, Sala kommun
 • Ingvor Regnemer, Hallstahammars kommun
 • Katarina Yng, Arbetsförmedlingen

Ersättare

 • Cecilia Östergren, Surahammars kommun
 • Linnea Landerstedt, Region Västmanland
 • Karin Hurtig, Norbergs Kommun
 • Kristina Hellman, Fagersta Kommun
 • Elisabeth Åberg, Skinnskattebergs Kommun
 • Biljana Mrden, Försäkringskassan
 • Camilla Runerås, Sala kommun
 • Anders Johannesson, Hallstahammars kommun
 • Yllka Nuhiu, Arbetsförmedlingen

Dagordning till styrelsemötena utarbetas i ett presidium som består av ordförande och vice ordförande. Förbundschefen biträder presidiet vid möten. Presidiet bereder alla ärenden till styrelsen, utom projektansökningar, och utarbetar förslag till beslut.

Styrelsen NVSam

Förbundschef

För att planera och ansvara för genomförandet av förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en förbundschef.

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, biträder presidiet, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller projektansökningar. Förbundschefen tjänstgör på heltid och har sin anställning hos samordningsförbundet.

Förbundschefens ansvar och uppgifter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion, (pdf, nytt fönster).

Utvecklingsråd

Som stöd i sitt arbete har förbundschefen ett Utvecklingsråd, där det ingår en tjänsteperson, med beslutsmandat, från respektive part. Parterna själva utser respektive medlem i Utvecklingsrådet. Rådet finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen, utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till förbundsstyrelsen.

Utvecklingsrådet har följande inriktning av arbetet:

 • Identifierar behov av samverkansinsatser

 • För information till och från samordningsförbundet och Utvecklingsrådet till den egna organisationen

 • Bidra till att utveckla förutsättningar för samverkan

Projektförslag utarbetas, efter inkommen ansökan, av förbundschefen i samråd med Utvecklingsrådet. Utvecklingsrådet utreder ansökningar till projekt/insatser och förbereder därefter underlag till förbundsstyrelsen.

I Norra Västmanlands Samordningsförbunds utvecklingsgrupp ingår följande representanter:

 • Lena Berglund, processledare,
  Region Västmanland
 • Birgitta Borg, processledare,
  Region Västmanland
 • Per Morin, enhetschef Vuxenpsykiatriska mottagningen Fagersta, Region Västmanland
 • Monica Augustsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
 • Malin Fredell, sektionschef Arbetsförmedlingen
 • Helena Reigans, enhetschef Socialförvaltningen, Fagersta Kommun
 • Anna Frisk Gustafsson, områdeschef Arbetsmarknad, Norbergs kommun
 • Karl-Erik Johansson, enhetschef, Skinnskattebergs Kommun
 • Hanna Stålarv, Verksamhetsledare Samordnade insatser Jobbcentrum, Hallstahammars kommun
 • Åsa Sahlberg, verksamhetschef förebyggande verksamhet, Sala kommun
 • Bengt Eriksson, chef Arbetscenter, Surahammars kommun

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -