Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Norra Västmanlands samordningsförbunds logotype - Till startsidan - 
Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   Sök på Norra Västmanlands samordningsförbunds webbplats - kortkommando Alt + 4Sök - 
Om förbundet/Organisation
Syrenblomma

Organisation

Samordningsförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelse, som parterna har utsett. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett reglemente.

För att planera och genomföra verksamheten har förbundet en förbundschef anställd på heltid.

Förslag till styrelsen angående finansiering av projekt eller andra insatser utarbetas av förbundschefen i samråd med Utvecklingsgruppen. Förbundsmedlemmarna kan ansöka om finansiering av utveckingsidéer.

I utvecklingsgruppen ingår tjänstepersoner, med mandat att företräda myndigheten, från samtliga parter i förbundet.

Tjänster för administration och ekonomi köps av Fagersta Kommun enligt särskilt avtal.

Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vilka företräds av chefstjänstepersoner.

I styrelsen ingår följande representanter:

Ordinarie

 • Patrik Boström, Ordförande, Surahammars kommun
 • Annika Hedberg-Roth, Vice ordförande, Norbergs Kommun
 • Lena Eldståhl, Fagersta Kommun
 • Elisabeth Åberg, Skinnskattebergs Kommun
 • Pourdanandeh Morteza, Försäkringskassan
 • Christer Eriksson, Sala kommun
 • Mariette Sjölund, Hallstahammars kommun
 • Elisabeth Hanning, Region Västmanland
 • Katarina Yng, Arbetsförmedlingen

Ersättare

 • Richard With, Surahammars kommun
 • Marie-Louise Murray, Norbergs Kommun
 • Hans-Åke Berglin, Fagersta Kommun
 • Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs Kommun
 • Biljana Mrden, Försäkringskassan
 • Camilla Runerås, Sala kommun
 • Christer Hansson, Hallstahammars kommun
 • Ingela Kilholm Lindström, Region Västmanland
 • Yllka Nuhiu, Arbetsförmedlingen

Dagordning till styrelsemötena utarbetas i ett presidium som består av ordförande och vice ordförande. Förbundschefen biträder presidiet vid möten. Presidiet bereder alla ärenden till styrelsen, utom projektansökningar, och utarbetar förslag till beslut.

Förbundschef

För att planera och ansvara för genomförandet av förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en förbundschef.

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, biträder presidiet, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller projektansökningar. Förbundschefen tjänstgör på heltid och har sin anställning hos samordningsförbundet. Ett särskilt dokument som förtydligar samordnarens roll som processtödjare finns här (pdf 29 kB).

Förbundssamordnarens ansvar och uppgifter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion. Den finns här (pdf 25 kB).

 

Utvecklingsgrupp

Projektförslag utarbetas, efter inkommen ansökan, av förbundschefen i samråd med en utvecklingssgrupp. Utvecklingsgruppen består av tjänstepersoner, med beslutsmandat, från respektive huvudman. Utvecklingsgruppen utreder ansökningar till projekt och förbereder därefter underlag till styrelsen. Gruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller projektansökningar.

 

I Norra Västmanlands Samordningsförbunds utvecklingsgrupp ingår följande representanter:

 • Lena Berglund, processledare,
  Region Västmanland
 • Birgitta Borg, processledare,
  Region Västmanland

 • Per Morin, enhetschef Vuxenpsykiatriska mottagningen Fagersta, Region Västmanland
 • Riitta Högberg, samverkansansvarig, Försäkringskassan
 • Malin Fredell, sektionschef Arbetsförmedlingen
 • Helena Reigans, enhetschef Socialförvaltningen, Fagersta Kommun
 • Anna Frisk Gustafsson, områdeschef Arbetsmarknad, Norbergs kommun
 • Karl-Erik Johansson, enhetschef, Skinnskattebergs Kommun
 • Hanna Wannberg, enhetschef Jobbcentrum, Hallstahammars kommun
 • Åsa Sahlberg, verksamhetschef förebyggande verksamhet, Sala kommun
 • Bengt Eriksson, chef Arbetscenter, Surahammars kommun

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -