Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Insatser i samverkan

Humlor i arbete.

 

 -  

Insatser i samverkan

 

Insatskatalogen Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Du hittar den här:
Insatskatalogen


Kartläggningar:

OPTIMUS

Uppdraget var ett kartläggnings- och metodutvecklingsuppdrag för målgruppen unga (19-29 år) i aktivitetsersättning. Det vi skulle göra/undersöka var;

 • att genom intervjuer utforska behovsgruppens egna tankar och idéer om vad som är bra och till hjälp i det stöd som ges
 • att genom intervjuer utforska behovsgruppens egna tankar och idéer om vad som kan utvecklas och göras annorlunda för att stödet ska bidra till utveckling framåt
 • att utforska gränsytan mot övriga aktörer runt individerna och vad som bidrar och kan utvecklas vidare
 • att hitta bästa möjliga sam­verkans­modell som ger varje person ett optimalt fortsatt stöd
 • att undersöka vilka insatser som kan leda till snabbare vägar ut i samhället med varaktigt resultat
 • att på kommunnivå utforska förekommande framgångsfaktorer för unga med aktivitetsersättning
 • att föreslå en modell/metod som kan implementeras och utveckla arbete och resultat med behovsgruppen

Vad har vi gjort?

Datainsamling har gjorts genom 34 semistrukturerade intervjuer med deltagare som omfattas av aktivitetsersättning. Den geografiska avgränsningen är Västerås stad. Könsfördelningen var 17 kvinnor och 17 män. Respondenterna var fördelade i fyra urvalsgrupper. Data har transkriberats och analyserats genom meningskoncentrering. Utöver intervjuer har projektgruppen läst forskningsrapporter och annan relevant litteratur för området. Samtal och dialog har förts med olika utförare (gränsytor) runt individer i aktivitetsersättning i syfte att förstå och lära om förekommande regler, procedurer, förutsättningar och villkor.

Vad blev resultatet?

Aktivitetsersättning är ett bra och fungerande stöd för behovsgruppen. Samtidigt är det ur ett individperspektiv och inte minst ur ett samhällsperspektiv – ytterst angeläget att utveckla förutsättningarna för att individens rehabiliteringsprocess skall få de bästa förutsättningar att nå framgång. I analys av inhämtad data så framträder betydelsen av ett kontinuerligt stöd över tid, en tydlig individuell plan, tät uppföljning, ett metodiskt bemötande samt myndighetssamverkan med individens fokus i fokus som helt avgörande för ett lyckat utfall inom i vad som för individen är en rimlig tid.

Läs mer:

Rapporten med bilagor (pdf, nytt fönster)

 

Förstudie kartläggning gällande behovet hos nyanlända personer ännu ej i arbete- slutrapport 2016

Vad undersöktes?

Uppdragets övergripande frågeställningar till deltagare:

 • Vilka behov av insatser, stöd, hjälp i den pågående processen mot självförsörjning        ser individen själv skulle vara till hjälp?
 • Vad anser individen själv skulle kunna göras mer av, mindre av, eller annorlunda?
 • Av de svar som framkommer – vad anser Socialtjänsten och AF att           de saknar för verktyg, vad finns och fungerar redan som kan utvecklas ytterligare?

Uppdragets övergripande frågeställningar till verksamhetsansvariga och handläggare:

 • Utifrån ett verksamhetsperspektiv – hur ser du på etableringsprocessen och dess funktion generellt?
 • Utvecklingstankar kring att stärka förutsättningarna för att fler lyckas stegförflytta till och mot självförsörjning?

  Vad är gjort?

  Kartläggningen och datainsamling är geografiskt avgränsad till att omfatta Västerås Stad.

  Insamling av data har skett genom intervjuer med verksamhetsansvarig på AF Västerås respektive Socialkontor Ekonomi. Två sakkunniga tjänstemän inom etableringsuppdraget samt två sakkunniga tjänstemän inom jobb-och utvecklingsgarantin har svarat på enkätfrågor. Tre sakkunniga tjänstemän från integrationsteamet på Socialkontor Ekonomi har svarat på enkät. Fokusgrupp intervju har genomförs med dels nämnda tjänstemän inom AF respektive nämnda tjänstemän inom Socialkontor Ekonomi. Enkätsvar har inhämtats från två gruppsammakoster med deltagare som befinner sig i slutet av etableringsinsatsen samt från två gruppsammankomster med deltagare som befinner sig ca 6 månader in i jobb- och utvecklingsgarantin. Avslutningsvis har fokusgruppsintervjuer genomförts i tre grupper där deltagarna medverkar i jobb- och utvecklingsgarantin samt uppbär ekonomiskt bistånd från Socialkontor Ekonomi.

  Vad visar resultatet?

  Sammantaget så kan olika slutsatser dras utifrån de analysspår som redovisas ex. om vad som borde utvecklas och i vilken ordning samt omfattning. Klart är dock att en viktning mot att utveckla system/metoder/procedurer och processer som i praktiken möjliggör en större individanpassad etableringsprocess förefaller vara något som har stöd i både forskning och hos berörda myndigheter samt individen själv. Det är viktigt att understryka att en mer omfattande individanpassning bör kvalitetssäkras genom tät och individuell uppföljning där individens fokus (process) är i fokus snarare än de processer och procedurer som han/hon omges av. Redovisade analysspår ger idéer till konkreta och omedelbara (och genomförbara) process och procedur-utvecklingsinsatser som handlar om ex. utvecklande informationsprocesser och förstärkt myndighetssamverkan.

  Läs mer :

  Rapport med bilagor


   

  Samverkande framgångsfaktorer

  Exempel på framgångsrika insatser och organiseringar kring behovsgruppen utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov. 

  Uppdraget var givet av de tre Samordningsförbunden i Västmanland och handlade om att söka efter goda exempel och organiseringar som varit och är till hjälp i arbetet med behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser. I arbetet med denna rapport har kartläggningsarbetet och utforskningsprocessen av goda exempel medfört besök i verksamheter, intervjuer med deltagare, samtal med projektledare och sakkunniga inom olika områden. Rapporter, artiklar och böcker har lästs. Inom ramen för den information som denna kartläggning omfattat, framträder tre betydelsefulla slutsatsområden som var och en, men framförallt tillsammans, ger goda förutsättningar för framgång i arbetet med behovsgruppens stegförflyttning framåt.

  Uppdraget utfört av:
  Urban Norling, Norling Education AB

  Läs mer om:


  Välkommen till NNS Kunskapsbank

  I Kunskapsbanken har Nationella Nätverket för Samordningsförbund samlat slutrapporter från projekt som genomförts av samordningsförbunden.
  Målet med Kunskapsbanken är att redovisa och sprida de erfarenheter och resultat som samordningsförbunden gemensamt har uppnått i sin verksamhet.

  NNS Kunskapsbank

   - Tillbaka  -    Upp  -