Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
Startsida -  / Uppföljning

Höstlönnar en solig dag.

 

 -  

Uppföljning

Alla projekt som finansieras med medel från Samordningsförbundet Västerås följs upp under projekttiden. Detta kan göras på olika sätt och hur projektet följs upp framgår av respektive projektplan.

Generellt för alla projekt är att projektägaren ansvarar för att en projektrapporter inkommer till styrelsen.

Rapporterna ska redovisa och kommentera resultat, beskriva genomförandet av projektet samt kommentera hinder och framgångsfaktorer.

Vidare ska alla samverkansaktiviteter rapporteras i:

SUS – System för Uppföljning av Samverkan

För mer information se:

För frågor som rör SUS, ta gärna kontakt med samordningsförbundets samordnare.

Självvärderingsmodellen - 9-fältaren

Alla projekt och insatser som finansieras med medel från samordningsförbundet ska utvärderas. Så långt det är möjligt ska resultat i form av minskat bidragsberoende, sysselsättning och upplevd hälsa beskrivas.

Modellen för utvärdering av verksamheter inom ramen för Samordningsförbundet Västerås är självvärdering. Självvärdering är vanligt förekommande bland samordningsförbund och har utvecklats av institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Självvärderingen kan med fördel kompletteras med andra insatser som exempelvis externa utvärderingar och studentarbeten.

Samordningsförbundet har sedan september 2010 antagit en utvärderingspolicy som bygger på självvärderingsmodellen. Läs mer om självvärderingsmodellen, tankarna kring extern medbedömare och dagboksinstruktion och mall, i följande dokument.

Kan med fördel användas tillsammas med dagboken:
Dagbok och mall (worddokument, nytt fönster)

Självvärderingen har två syften. Dels ska den vara kontrollerande. Den ska undersöka om en verksamhet på försöksbasis har givit ett sådant resultat att det kan anses motiverat att implementera den i ordinarie verksamhet. Resultat kan mätas såväl ur ett individperspektiv som ur ett verksamhets- och kostnadsperspektiv.

Det andra syftet med självvärderingen är att den ska vara lärande. Den ska dokumentera och kommunicera erfarenheter inom rehabiliteringsområdet. Betraktad utifrån lärandesyftet, är självvärderingen ett instrument för att förbättra samarbetet mellan myndigheter genom att återföra erfarenheter av pågående och genomförd verksamhet.

Vid frågor om utvärderingar/uppföljningar, kontakta förbundets samordnare, se Kontakt

 - Tillbaka  -    Upp  -