Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Uppföljning och Utvärdering

Hus i Arboga.

 

 -  

Uppföljning och Utvärdering

Alla projekt som finansieras med medel från Samordningsförbundet Västra Mälardalen följs upp under projekttiden. Detta kan göras på olika sätt och hur projektet följs upp framgår av respektive projektplan.

Läs under "Insatser i samverkan" för respektive uppföljning.

Generellt för alla projekt är att projektägaren ansvarar för att en projektrapporter inkommer till styrelsen.

Rapporterna ska redovisa och kommentera resultat, beskriva genomförandet av projektet samt kommentera hinder och framgångsfaktorer.

Vidare ska alla samverkansaktiviteter rapporteras i SUS – System för Uppföljning av Samverkan.

För mer information se:
SUS - System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet - www.susam.se.

För frågor som rör SUS, ta gärna kontakt med samordningsförbundets samordnare.

Alla projekt och insatser som finansieras med medel från samordningsförbundet ska utvärderas. Så långt det är möjligt ska resultat i form av minskat bidragsberoende, sysselsättning och upplevd hälsa beskrivas.

Utvärderingsmodell

Modellen för utvärdering av verksamheter inom ramen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen är självvärdering. Självvärdering är vanligt förekommande bland samordningsförbund och har utvecklats av institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Självvärderingen kan med fördel kompletteras med andra insatser som exempelvis externa utvärderingar och studentarbeten.

Samordningsförbundets styrelse antog 2011-10-31 en utvärderingspolicy som bygger på självvärderingsmodellen.

Självvärderingen har två syften. Dels ska den vara kontrollerande. Den ska undersöka om en verksamhet på försöksbasis har inneburit sådant resultat att det kan anses motiverat att implementera den i ordinarie verksamhet. Resultat kan mätas såväl ur ett individperspektiv som ur ett verksamhets- och kostnadsperspektiv.

Det andra syftet med självvärderingen är att den ska vara lärande. Den ska dokumentera och kommunicera erfarenheter inom rehabiliteringsområdet. Betraktad utifrån lärandesyftet, är självvärderingen ett instrument för att förbättra samarbetet mellan myndigheter genom att återföra erfarenheter av pågående och genomförd verksamhet.

Utvärderingsmodellen, 9-fältaren, kan du ta del av här:
Utvärderingsmodellen (pdf, nytt fönster)

 

 - Tillbaka  -    Upp  -   

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.