Kategorier
Nyheter

Översyn av Finsamlagen

Finsam-lagen, eller lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som den egentligen heter, ska ses över.
Det är den som bestämmer hur arbetet i samordningsförbunden ska gå till, alltså hur Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner ska samverka om finansiering av rehabiliteringsinsatser.

Nu har regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av eventuella förändringar av lagen. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) och i dialog med samordningsförbunden och NNS (Nationella nätverket för samordningförbund).

Regeringen vill förbättra myndighetssamverkan

– Samhällets stöd ska bidra till att fler människor kommer i arbete, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Långa perioder med ekonomiskt bistånd gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket också ökar riskerna för ohälsa och utanförskap.

– För personer med komplex livssituation, där fysiska och psykiska besvär också kan innefatta sociala problem, krävs ofta omfattande och samordnade insatser från myndigheterna. Regeringen vill förbättra denna samordning. Fler ska hjälpas till egen makt, eget arbete och egen försörjning, säger Anna Tenje.

ISF får i uppdrag att utvärdera Finsaminsatser

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har tidigare utvärderat arbetet vid samordningsförbunden i Göteborgs stad, Insjöriket samt Stockholms stad. Utvärderingen visade att samordningsförbunden insatser hade positiva effekter för deltagarna.

”Samordnat stöd gör skillnad”, menade ISF, men konstaterade samtidigt att insatserna är omfattande och kostnadskrävande och att det därför är ”… viktigt att veta om resurserna används på ett sätt som gör så stor nytta som möjligt. ISF anser att det behövs fler utvärderingar för att veta vilka insatser som är mest framgångsrika.”

Och nu ger alltså regeringen ISF i uppdrag att gå vidare och analysera försörjningssituationen för de individer som omfattades av den tidigare utvärderingen.

Både ISF och Försäkringskassan ska vara klara med sina uppdrag senast den 2 december 2024.

Finsamlagen

ISF:s utvärdering: Samordnat stöd gör skillnad