Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  - Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2015

Aviva
Aviva Suskin-Holmqvist leg. klinisk psykolog, leg. psykoterapeut med statlig handledarkompetens. Aviva har via HILiT AB, mångårig erfarenhet av behandlingsarbete, handledning och utbildning utifrån den lösningsfokuserade modellen. Hon har anlitats av bland annat socialtjänsten, kriminalvården, psykiatri och skolan.

Läs mer om verksamheten:
HILiT AB - med fokus på lösningar

 

 

Dokumentation från nätverksträffen 2015-08-27 med det lösningsfokuserade nätverket

som handlade om Lösningsfokuserade samtal med tolk samt Uppföljande samtal

Denna konferens var ett samarrangemang mellan samordningsförbunden i Västmanland vars syfte är att:

 • Stödja utvecklingen för det stora intresse av lösningsfokus som finns i hela länet.
 • Skapa möjligheter för människor att mötas och samverka från olika organisationer inom och runt samordningsförbunden!

Inledning - Tolkservice verksamhet

Sara Walsöe Pedersen, verksamhetschef vid Västmanlands tolkservice, inledde dagen med att visa en film med tips för tolkanvändare samt berättade om Tolkservice verksamhet.

Sara
Sara Walsöe Pedersen, Västmanlands tolkservice

Föreläsning/workshop (fm) -
Lösningsfokuserade samtal genom/med tolk

Dagens huvudföreläsare var Aviva Suskin-Holmqvist som är legitimerad klinisk psykolog, legitimerad psykoterapeut med statlig handledarkompetens. I föreläsning på förmiddagen delade Aviva med sig av sin stora erfarenhet av samtal med tolk och gav många användbara tips. Hon varvade sina berättelser med ett antal gruppövningar. Här följer en sammanfattning.

Aviva

Aviva inledde med att berätta om sin intressanta bakgrund - hur det var när hon som ung kvinna kom från Israel till Sverige och de utmaningar som hon mötte då. Nyttiga erfarenheter att ha med sig i sitt arbete som psykolog, då hon ofta möter nyanlända och har tolk närvarande vid samtalen.

övning
Nätverksdeltagarna fick börja med att fundera över ett samtal med tolk som har fungerat bra - vilka ingredienser fanns i samtalet?

Ramar och Samtal

Ramar och Samtal

När Aviva inleder ett samtal så berättar hon alltid att hon har tystnadsplikt och att samtalet är bara för henne och klienten. Att hon för anteckningar beror på hon lättare ska komma ihåg vad de pratat om. Hon berättar också att hon utgår från att göra sitt bästa och att hon förväntar sig att klienten gör sitt bästa. Hon berättar att vissa ramar inte är förhandlingsbara, till exempel lagstadgande regler eller vissa etiska ramar. Tolken ska alltid inledningsvis berätta att han/hon har tystnadsplikt - och då på båda språken.

Avivas roll är inte att uppfostra och hon lägger sig inte i  människors värderingar.

Vanliga lösningsfokuserade frågor - Gemensamprojekt, Mirakelfrågan, Skalor, Var har blivit bättre? Vad gör det för skillnad för dig? Dina egna lf-frågor?

Språkövning

Gruppövning
Nätverksdeltagarna fick i uppgift att göra en språkövning:
Välj din favorit lösningsfokuserade (LF)-fråga, och ställ den på ett annat språk (som din kollega förstår). Lägg märke till skillnader/likheter i svaret.

I språkövningen så märkte deltagarna hur svårt det var att översätta ord för ord och att det är lätt att man lägger in sina egna ord. Frågor måste ställas så att det blir meningsfullt för tolken att översätta. Det är stora skillnader i exempelvis arabiska och de germanska språken. Ibland måste man ändra frågorna så att de är meningsfulla på klientens språk. Kroppsspråk är ett bekymmer då vi inte alltid vet vad det betyder.  Aviva ställer till exempel aldrig frågan Varför är du upprörd? - utan istället bekräftar hon genom att upprepa vad klienten har sagt.

Eftersom
Vid samtal med tolk så är det vanligt att klienten oftare tittar på tolken än på den som för samtalet, vilket beror på vanliga sociala spelregler - man är tränad i att ha ögonkontakt med den som man pratar med.

Aviva uppmärksammade oss på att klientens språk inte alltid är kompatibelt med ditt eget språk. Korta gärna ned meningar och pausa för att tolken ska hinna med. Styr så att inte flera pratar samtidigt.

I tolkutbildningen lär tolkarna sig att de ska vara ett språkrör, ett neutralt språkrör som förmedlar ord. Det är så de presenterar sin roll. Under åren har Aviva funderat mycket över rimligheten i ett sådant påstående. Aviva har börjat se tolken som en del av systemet och ser det som en fördel att det finns en person till i rummet som kan vara behjälplig i att skapa en stämning som befrämjar samarbete.

Hon poängterar att hon bara kan ta emot den respons som hon får från tolken. Aviva ger råden att
- Vänta på svar - slappna av! Ställ följande fråga till tolken om du är osäker
- Är denna fråga meningsfull?
Fråga även klienten om frågan är meningsfull. Aviva säger
-"Det jag inte vet kan jag inte göra någonting åt."

Om en klient inte vill ha en speciell tolk, så utgår Aviva att klienten har goda skäl till det och låter honom/henne bestämma. Att vissa inte vill ha en tolk från sitt hemland kan bero på rädsla att tolken känner släktingar och att tystnadsplikten inte hålls.

Barn ska inte tolka åt sina föräldrar - de ska få vara barn. Men ibland händer det ändå, eftersom man "får ta vad man har". Handlar det om myndighetsinformation så måste en professionell tolk anlitas.

Aviva förmedlar ofta till tolkorganisationen när en tolk är bra. Hon tar aldrig en konflikt med en tolk - det är tolkens chefs roll. Men hon säger att det åligger oss att meddela tolkens chef om samarbetet med tolken inte fungerar.

Filmvisning - en ung nyanländ mamma

Aviva visade en film där vi fick följa ett samtal mellan henne och en unga mamma som flytt från Afganistan med tre av sina barn. I filmen får vi följa hur Aviva för samtalet med tolk närvarande.

Några iakttagelser från samtalet:
Aviva följer klienten hela tiden med blicken (dvs. tittar inte på tolken vid samtal med klienten). Bekräftar problemen utan att gräva djupare. Ställer efterfrågan - Var det så här du menade? Ställer LF-frågan Om det blir en skillnad - hur skulle det se ut då? Lyssnar om svaren är i den riktning som är användbart. Tolken får inte ta över - det är Aviva som styr samtalet. Klienten får förmedla vad som inte fungerar och hon får förklara hur hon vill ha det i stället. Aviva upprepar/"ekar" det klienten önskar. Aviva har en grundregel att under ett samtal alltid bekräfta och berömma. Det är viktigt att vara lyhörd för klientens uppfattning av sin verklighet.


Röster från deltagarna efter förmiddagen

På vilket sätt kommer den föreläsning/workshop som du just varit på att vara till nytta i ditt arbete - kanske redan i morgon?

 • "- Tänka på hur jag ställer frågor."
 • "- Eka frågan - bekräfta det jobbiga."
 • "- Matnyttiga tips - får bekräftelse på att jag gör någorlunda rätt - fundera över hur jag kan omformulera en fråga i de fall när jag får svar som jag inte tycker stämmer."
 • "- Att vara trygg och att vara lite mer avslappnad - bekräftelse på att jag gör rätt. Tänka på position - var man sitter. Tydlighet varför man är där - förtydliga rollen. Tips om att man kan bryta ett samtal (när det inte fungerar med tolken)."

Beskriv med ett ord (eller en fras) känslan efter den här förmiddagen?

 • intressant, lärorikt, perspektivvidgande, inspirerande, kunskapshöjande, börjar tänka på ett annat sätt
Många var samlade inför dagens föreläsningar.
Intresset är stort för de lösningsfokuserade nätverksträffarna - många var på plats i Kyrkbacksgården både på förmiddagen och eftermiddagen.

Föreläsning/workshop - Uppföljande samtal

Aviva skriver i programmet inför denna eftermiddag följande: "En av de stora upplevelser för mig i ett första samtal är att delta i klientens berättelse om de förändringarna som redan har börjat ske innan vi träffas. En ny berättelse om framgångar som är möjliga kan börja gälla. Klienternas önskade förändringar och dess samanhang är vårt uppdrag som samtalsledare och som definierar våra ramar. Vi är fortsatt uppmärksam under samtalet på tecken i klientens liv som bekräftar att förändringen pågår, och är fortfarande möjlig, trots livets alla prövningar… samt att den nya berättelsen har en möjlig god fortsättning. Sedan lämnar klienten mitt rum och går ut i sitt liv, förhoppningsvis med en ny självberättelse."

Aviva anser att ett uppföljningssamtal kan vara svårare att utföra när samtalen är en del av myndighetsfunktion.

Det första samtalet ska betraktas som informativt då handläggaren behöver få information från klienten, till skillnad från förändringssamtal där klienten själv har beskrivit en önskad framtid och vill ha hjälp av handläggaren.

När handläggaren är överens med klienten om förändringen, 
följer andra samtalet samma struktur som första samtalet: lyssna efter undantag/framsteg som går i rätt riktning. Till skillnad från första samtalet är den önskade framtiden redan definierad och ska därför inte göras om. Svårigheten kan uppstå när klienten inte beskriver en förändring eller beskriver en försämring. 

De gyllene reglerna är till hjälp i samtalen:

De gyllene reglerna.

Aviva ger många exempel på hur hon arbetar i uppföljningssamtalen. Här följer ett urval:

 • Man ska vara medveten om att det är vanligt att klienten säger det som han/hon tror sig behöva utifrån sin situation. Klienten gör ofta en bedömning vad han/hon borde säga - dvs. var medveten om maktsituationen.
 • Om ett samtal inte fungerar (exempelvis om en klient blir upprörd) så ändra fokus. Be om ursäkt - "Jag är verkligen ledsen att jag sårade dig".
 • Ett uppföljningssamtal behöver inte vara långt - följ upp det som fungerar.
 • Var medveten om att vi styr inte över de val andra människor gör.

Vid frågor om råd

Ibland förväntar klienterna sig att samtalsledaren ska vara experten och ha svaren. För att tillmötesgå dem så brukar Aviva ställa följande frågor:

 • Har du fått råd tidigare - har det varit till hjälp?
 • Vilket råd har varit till hjälp för dig?
 • Brukar du göra som du blir tillsagd?

Aviva brukar också fråga om vad som fungerar - och då ge rådet att fortsätta med det som fungerar.

Filmvisning - en ung man med värk och viktproblem

FilmvisningAviva visade en film från ett uppföljningssamtal med en ung man med viktproblem och mycket värk.

Några iakttagelser från samtalet:
Aviva ber den unge mannen att berätta mer om när det fungerar. Hon forcerar honom inte att prata om det som är bättre - det måste få ta tid. Hon ställer frågor och visar sig nyfiken på vad som hjälper och ger honom bekräftelse.
Det gäller att hitta rätt i samtalet - inte pusha. Hon håller sig
lågmäld och när klienten ökar takten så följer hon efter. Det är viktigt att stanna upp och höra om det var till hjälp. Genom samtalet ges klienten möjlighet att förändra sin berättelse. Hur vi beskriver verkligheten blir hur vi upplever verkligheten. När det lyckas så har klienten fattat ett beslut att pröva någonting nytt - för att få till en förändring. Aviva är noggrann med att bekräfta och ger alltid beröm.

Behåll fokus på det som fungerar

 • Vad har blivit bättre än sist?
  eller
 • Har du märkt något som har blivit bättre än sist?
  eller
 • Vad har fortsatt att fungera sen sist?
  eller
 • På en skala 0-10 (målskalan)
  Var har du stått som lägst? Var har du stått som högst sen sist?

Jobba som vanligt med skalan.

Om då en klient säger sig ha befunnit sig på 2 och nu står på 7 i skalan så undrar Aviva - Hur gick resan där emellan? Hur har du tagit dig upp igen? Ge bekräftelse!

Aviva tror inte att separation är ett användbart begrepp. Istället brukar Aviva inte avsluta sina samtal traditionellt utan säger "Då bokar vi ingen ny tid, men om du vill bli påmind om vad du är bra på, så ring mig så bokar vi en tid."

Skilda världar

När det inte blir bättre - Likadant? Vad fungerar fortfarande? Målskala Sämre? Målskala som innan. Coping (hantera frågor)


Avivas samtalsverktyg

Samtalsverktyg - Lyssna alltid efter det som fungerar - Förstärk det som fungerar med nyfikenhet, bekräfta svårigheter, ignorera det som inte fungerar, sammanfatta framgångar.

Avslutningsvis så uppmanar Aviva att fortsätta med det som vi tycker fungerar. Vi behöver inte veta allt (trauman, diagnoser, etc.). Slappna av!

Röster från deltagare - samtal vid kaffet

Kaffepaus
Uppskattade fikapauser med många givande samtal.

Vid kaffepausen på eftermiddagen så fick några deltagare dela med sig av sina intryck från dagen genom att svara på några frågor.

Intervjuer vid kaffet - 6 deltagare.

På vilket sätt kommer den föreläsning/workshop som ni just varit på att vara till nytta i ditt arbete - kanske redan i morgon?

 • " - Hennes förhållningssätt att vara lugn - att våga det som sker ske. Visa förståelse - sättet att arbeta. Oavsett om man arbetar med tolk eller inte så finns många guldkorn. Att man kan inte gå efter en manual - tillåta sig att det kan bli fel."
 • "- Att vara mer avslappnad till situationen - tillämpa ett avslappnat förhållningssätt. Hon luckrar upp lite."
 • "- Ekot - bekräfta det som klienten säger. Bilda en allians och då även med tolken."

Beskriv med ord (fraser) känslan efter den här dagen.

 • "- Inspirerande, byggstenar, opretentiöst, avslappnande, befriande, jobba förutsättningslöst."

Hur kommer era klienter att märka att ni varit här?

 • " - Ekot och att inte vara rädd att låta det vara tyst - klientstyrt. Att våga gå utanför ramarna för att det ska fungera. Ett mer avslappnande förhållningssätt."

Röster från deltagare efter dagens slut

Tre deltagare på konferensen
Maggan, Eva och Hanna från Samordningsteamet Hallstahammar/Surahammar, svarade på några frågor, se nedan.

På vilket sätt kommer denna workshop som ni just varit på att vara till nytta i era arbeten - kanske redan i morgon?
"- Dagen har gett arbetsglädje, inspiration, ny energi, nya tankar och vi har blivit påminda om sådant vi redan tillämpar - det har varit lite "boost". Bra att hon avdramatiserar och inspirerar till att våga göra på sitt eget sätt - våga prova - vad är det värsta som kan hända? Påmind om formen/ramen och metodiken samtidigt som bekräftelse på att man gör rätt."

Hur kommer era klienter att märka att ni varit här?
"- De kommer att känna av energin."

Vad känner ni er inspirerade av att fortsätta att utveckla inom lösningsfokus?
"Hitta en egen personlig touch - våga vara mer nyfiken och experimentera."

Och en avslutande reflektion från Maggan, Eva och Hanna:
"- Varje gång man är på sådan här träffar så kommer det upp någonting nytt. Det är viktigt med påfyllnad och att få höra saker från olika vinklar."

Avslappnat förhållningssätt

Många kände sig inspirerade av Avivas avslappnade förhållningssätt. Många tycker att det är viktigt med påfyllnad i uppföljningssamtal (vilka ofta är svårare än det första samtalet). Att bli påmind om LF som arbetssätt är mycket värt - påfyllningsdagar behövs. Det är också viktigt att påminna varandra i arbetsgruppen om metoden - hålla den levande. Viktigt att teamet tycker att det är viktigt.

Avslutning

Avtackning
Ann-Kristin Ekman tackar Aviva för en mycket givande dag.

Samordnarna och Aviva.
Aviva tillsammans med arrangörerna Sussan Öster, Ann-Kristin Ekman och Ann Rilegård.

Information om nästa nätverksträff.
Här tipsar Sussan Öster och Ann Rilegård om nästa nätverksträff den
2-3 december 2015 - Lösningsfokuserade ledtrådar.

Programmet

Avivas presentationer

Fördjupning/Länkar

Kontaktinformation

Om du har funderingar/tips om kompletteringar på ovanstående innehåll, kontakta oss gärna på mejl:

Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet Västerås

Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen
linda.anderfjall@koping.se

Ann Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund
ann.rilegard@fagersta.se

Text och foto: Christina Wallnér, No WaIT AB


Fler utbildningar och nätverksträffar

Kommande lösningsfokuserade utbildningar och nätverksträffar via samordningsförbunden i Västmanland presenterar vi här:
Kalender

 

 -