Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för Samordningsförbundens gemensamma webbplats - 
 - 
  -  Dokumentationer / Lösningsfokuserade ledtrådar 2014

Peter

Peter Sundman - presentation

Jag börjar bli senior i den finska lösningsfokuserade gemenskapen. I snart 30 år har jag använt och utvecklat det lösningsfokuserade arbetssättet främst inom social- och hälsovården. Först som par- och familjeterapeut i Helsingfors socialverk, sedan som privat arbetshandledare och utbildare. För tillfället är min största satsning utbildning av lösningsfokuserade psykoterapeuter, handledare och förmän. Utvecklingsprojekt har alltid varit viktiga för mig och jag har strävat efter att bygga broar mellan forskning och praktiskt arbete. Socialt arbete och barnskyddsarbete är en annan sektor där jag som socialarbetare i grunden, varit mycket engagerad.

Flera av oss som varit länge med i lösningssvängarna, har sedan bortgången av Insoo Kim Berg och Steve DeShazer, med intresse försökt lära oss av andra närstående arbetssätt. Sedan introduceringen av "common factors" märker jag ett stigande intresse till att lyfta fram det gemensamma och sträva till integration av olika metoder.

Jag och mitt företag hör till TaitoBa nätverket, där vi fem utvecklar oss själva och varandra. Vi har också en trivsam mottagning med skolningsutrymme i centrum av Helsingfors. Jag är också styrelsemedlem i European Brief Therapy Association (EBTA) och deltar i internationellt samarbete bland annat som utbildare.

Do Something Different!
Föreläsning med Peter Sundman

I den här workshoppen presenterade jag en mängd olika synvinklar på frågan. Utgående från forskningsresultat, logiskt resonemang och skapande tänkande.

Hoppeligen väckte workshopen till liv den tredje lösningsfokuserade principen, som varit lite i skymundan de senaste åren.

De lösningsfokuserade grundprinciperna

 1. Laga bara det som är sönder.
 2. Gör mer av det som fungerar.
 3. Gör något annat än det som inte fungerar.

Peter - Do something different.
Peter Sundman - Do Something Different!

Do something different bygger till stor del på omformulering, i lösningsfokuerade sammanhang på positiv omformulering.

Här är en bra definition:

Positiv omformulering

Positiv omformuleringär en ny beskrivning av en klients situation i ett professionellt samtal, som ger en lika bra eller bättre passande synvinkel än den gamla.

Den nya formuleringen hjälper klienten att se sin situation i ett nytt ljus och ger nya tanke- och handlingsmöjligheter.
Omformuleringar liknar skapande tänkande, konst och humor, då en bekant situation kan upplevas samtidigt ur två olika synvinklar.

(Mattila Antti, Uudelleenmäärittelyn taito, WSOY 2006):

Peter

Några tips på hur man kan använda positiv omformulering:

 • Omformulera stämplande och begränsande uppfattningar.
 • Övergå från problem - till lösningsspråk.
 • Använd de beskrivningar som innehåller de flesta alternativen.
 • Använd alternativa beskrivningar när de använda inte leder någonstans, såsom alltomfattande uppfattningar "jag är ju en alkis"
 • Använd verb för problembeteende: "Han är fet -> han äter för mycket"
 • Använd substantiv för bra beteende: "Han lagar bra mat -> Han är en bra kock".
 • Överväg motsatta förklaring om den nuvarande leder till svårigheter: "Hon ids inte ens försöka -> Hon är rädd att försöka -> Hon är försiktig på goda grunder".

Psykoterapiforskningen (bla Scott D Miller, Duncan & Hubble 2002), som ger vinkar till andra former av hjälparbete, säger:

 • 90% av mentalvårdens patienter gör framsteg i sin vård
 • 60-70% av kostnaderna används för de 10% av patienterna, som inte gör framsteg.
 • I allmänhet försöker man effektivera vården, alltså göra mer av det som inte fungerar...

Så vad ska man göra annorlunda?

 • Ändra på relationen till patienten/klienten, för den betyder mest.
 • Använd mera klientens synsätt om ärendet och målen.
 • Träffa klienterna oftare när det händer och mindre när det inte händer.
 • Byt arbetsmetod eller behandlare.

En annan möjlighet är att byta position:

Peter Sundmans PowerPoint - byta position.

Övning

1. Bilda par/grupp
2. Välj samtalsämne och ledare
3. Välj position
4. Byt position tydligt (vid signalen)

Deltagare
Många intressanta samtal blev det...

En lösningsfokuserad professionell kan t.ex. byta till en dialogisk position (jämlik, diskuterande, personligen mera involverad).

Den här tabellen har jag personligen haft mycket glädje av för att härleda vad det annorlunda kunde innebära:

Peter Sundmans bild Handlingsanalys.

Man fyller i tabellen an efter diskuterande olika möjligheter. Till slut försöker man identifiera vad som kunde funka bäst och provar på det (om det passar situationen och mänskorna).
De skapande annorlunda möjligheterna är ändlösa...

Skapande annorlunda

Bilda dig en uppfattning om händelseförloppet, kärnfrågan, förväntningarna, värdena och sedan:

 • Smaka på nya perspektiv med hjälp av metaforer, associationer, humor, liknelser.
 • Börja nysta på något –som Gandhi tex...
  Använd brain storming
 • Prova på det som engagerar kunden
 • Försäkra dig om att den önskvärda förändringen sker
 • Ändra på sammanhanget –gå fast ut –börja om
 • Gör något "tokigt" – tala otydligt, ge svar istället för frågor, fråga vad du borde fråga, berätta en historia ...

Övning - Kortspelet

Vi smakade också på mitt kortspel som ett exempel på skapande problemlösning och utveckling. Spelet har 55 kort i fyra kortlekar. Två lekar är för problemlösning och två för social samvaro. Varje lek har 10 olika färger, som representerar olika former av "talturer" i professionella samtal, allt från frågor till råd och skalor.

Utdelning av kortspelet.

Spelet i grupp

 • Kom överens om en fråga att arbeta på.
 • Dela ut 2 kort från packen åt alla.
 • Den yngsta relaterar ett av sina kort till frågan med 1-2 meningar, lägger ner kortet och tar ett nytt från packen.
 • Följande till vänster fortsätter på samma sätt.
 • Spelet fortsätter ända till någon spelar ett Joker kort. Alla svarar på kortets reflektionsfråga.
 • Samtala till slut hur det var att spela.

Kortspelsövning

Samtalsövning

Till slut gjorde jag ett samtal enligt Mental Research institute (MRI) modellen. MRI var skolnings- och forskningsinstitutet där korttidsterapin och  de relationsbaserade terapierna, såsom familjeterapin grundlades. Också den lösningsfokuserade har som grund MRI:s utvecklingsarbete. Min utbildning började där, så samtalet var för mig en trevlig påminnelse om mina rötter.

Samtalsövning

Do Something Different á la MRI

Bilda dig en uppfattning om händelseförloppet, kärnfrågan, förväntningarna, värdena och sedan:

 • Specificera vad som hände i problemsituationen.
 • Ta reda på vad kunden försökt med och den goda avsikten då.
 • Samtala om nyttan och skadan med en lösning.
 • Föreslå motsatt handling i problemsituationen, som passar den goda avsikten och nyttan.
 • Försäkra dig om att den önskvärda förändringen förverkligades.

Fördjupning

Presentation av Peter Sundman - Do Something Different! (pdf, 1,1 MB)

Kontaktinformation

Peter Sundman
peter.sundman(at)taitoba.fi


Röster från deltagarna

 • Spännande! Oförutsägbar! Kan inte sluta lyssna för det kommer hela tiden något nytt. Uppskattar långsamheten.
 • Inspirerad att göra något annorlunda – backa, komma runt, så att man kommer vidare.
 • Uppskattade samtalet på scenen – tyckte dock inte att det var renodlat LF.
 • Bra tips om att skriva på en tavla/blädderblock så att klienten ser och kan fylla i om man missar något.
 • Att vara flexibel är finessen.
 • Våga pröva annorlunda – när man inte kommer någonstans. För mig är ett lösningsfokuserat förhållningssätt ett sätt att klara jobbet.
 -