Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och nytt på webbplatsen -  - 
Till startsidan för webbplatsen Samordningsförbundet Västmanland - 
 - 
 - Dokumentationer / Best Practice Hälsa

Fikat i pausen
En dag i hälsans tecken...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisa projekt
Vi driver ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen och Europeiska socialfonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tRAppen - Rollup
tRAppen - Aktiv egenvård för ett hälsosammare liv (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existentiella samtal
Existentiella samtal i skolan (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösningsfokuserad levnadsförändring - med goda resultat, Hälsocentrum
Lösningsfokuserad levnadsförändring - med goda resultat, Hälsocentrum (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tellus
Tellus självhjälpsgrupper - Sjävhjälpscentrum (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans för psykisk hälsa
Tillsammans - För psykisk hälsa - Ett samverkansprojekt för ökad kunskap om och förändrade attityder till psykisk (o)hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledning filmer Psykisk hälsa
Handledning till filmerna Psykisk hälsa

Dokumentation - Best Practice Hälsa - 21 september 2017

Best Practice Hälsa 2017

Best Practice Hälsa 2017 höll till i Expectrums lokaler i Västerås. Under dagen varvades korta föreläsningar med presentationer av posters/utställningar och ett 70-tal deltagare fanns på plats för att inspireras och utbyta erfarenheter. Alla hälsoområden, den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan, ingår i Best Practice Hälsa.

Hans inleder
Hans Dahlman, Region Västmanland

Hans Dahlman hälsade alla välkomna och inledde dagen med att berätta om dagens båda syften:

 • Alla deltagare och utställare får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.
 • Sprida kunskapen för att få ut den i samhället.

I denna dokumentation får du ta del av information och kunskap om framgångsrika arbetsmetoder för god hälsa relaterat till daglig praktik och programutveckling.


1. Grönkvist -
för att motverka ekonomisk stress

Presentatör: Sussan Öster

SussanSyfte: Ökad kunskap om privatekonomi och - via incitamentet förbättrad privatekonomi - mer hälsofrämjande levnadsvanor.

Mål: Förbättrad privatekonomi, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande.

Grönkvist grundar sig på lättsamma, praktiska moment varvat med teori. Programmet sträcker sig över sju veckor med en träff varje vecka. Grönkvist är en folkhälsointervention framtagen inom Region Västmanland och vidareutvecklad i samarbete med Samordningsförbunden i Västmanland. Programmet har via uppföljning, i samarbete med Mälardalens högskola, visat sig bidra till minskad ekonomisk stress, ökad kontroll över och kunskap om privatekonomi och konsumtion. Deltagarmaterialet finns på svenska, arabiska och somaliska.

Sussan presenterar Grönkvist.
Sammanfattning kvalitativa resultat i Grönkvist: Många deltagare ansåg att de blivit mer medvetna konsumenter, planerade hushållsekonomin i högre grad samt kommit i gång med att spara via grönkvistdeltagandet Kompetenscentrum.

Grönkvist - för att motverka ekonomisk stress - Sussan Östers presentation (pdf)


2. Mätning av kroppens energidepåer (intracellulär glykogen)

Presentatör: Tom-Stefan Witting

Tom-Stefan

Tom-Stefan Witting, med över 20 års erfarenhet som klinisk terapeut, har specialiserat sig på delar av nervsystemet som handhar människans grundläggande motorik och primära stressystem. Utifrån denna kunskap har han utvecklat en mängd olika tränings- och behandlingsprogram för att hjälpa människor må lite bättre.

Tom-Stefan
Tom-Stefan Witting höll ett högt tempo och engagerade publiken som gärna hade fått höra lite mer...

De flesta vet att motion och fysisk aktivitet har många hälsofördelar.

 • Men vad händer om vi har för lite energi i kroppen?
 • Hur ska vi då orka röra oss?
 • Hur kan vi mäta energin i kroppen?
 • Vad kan vi göra åt det?

Genom lätta och effektiva mätningar kan vi snabbt ta reda på var klienten befinner sig.

Mätning av energinivån.
Dagens sista energinivåmätning gav högst resultat - en kombination av träning, kost och gener.


3. Projekt NISA -
nyorientering i samverkan med arbetslivet

Presentatörer: Lisa Höglund, Soldis Carlsson.

Lisa
Lisa Höglund presenterar NISA-projektet.

Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa inom arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program - jobb och utvecklingsgaranti. Fokus ligger på att finna nya metoder att arbeta med gruppen (bland annat ACT, självstyrande grupper), jämställdhetsperspektiv, utbildningsbakgrund, ålder och funktionsnedsättning. I större utsträckning söka mötesplatser med arbetsgivare för att finna matchningsplatsformer där sökandes och arbetsgivares profiler stämmer överens med varandra.

Lisa och Soldis
Soldis Carlsson och Lisa Höglund

Läs mer:

Kontaktperson:
Lisa Höglund lisa.hoglund(at)arbetsformedlingen.se


4. tRAppen -
aktiv egenvård för ett hälsosammare liv

Presentatör: Åsa Revenäs

Åsa presenterar
Åsa Revenäs presenterade webbtjänsten tRAppen.

tRAppen är en kostnadsfri webbtjänst utvecklad för och med personer med reumatisk sjukdom. tRAppen inspirerar och underlättar fysik aktivitet i vardagen och leder därmed till bättre hälsa på lång sikt, genom gruppstöd och personlig målsättning. Webbtjänsten verkar också kunna var ett användbart verktyg för vårdpersonal, som jobbar med ett individanpassat arbetssätt för att stödja fysisk aktivitet. tRAppen är genersikt byggd, vilket innebär att den lätt kan anpassas till andra grupper i samhället som behöver stöd och inspiration till att vara fysiskt aktiv i vardagen.

Åsa
Åsa Revenäs har själv varit delaktig i utvecklingen av tRAppen.

Läs mer:


5. Mitt val-modellen

Presentatör: Margareta Strömberg

Margareta

Metoden visar hur vi använder lösningsfokus i grupp utifrån Mitt val-modellen. Det är en introduktion för nya deltagare till Samordningsteamet innan de formellt skrivs in i verksamheten. Det lösningsfokuserade förhållningssättet i kombination med kraften av att vara en del i en grupp stärker och bekräftar individen. Metoden leder till högre välmående, en ökad tro på möjligheter och en planering som känns angelägen för deltagaren.

Att leda grupper - lösningsfokuserad idébok

Att leda grupper - Lösningsfokuserad idébok.I det lösningsfokuserade förhållningssättet har vi en hypotes om att varje individ är expert på sig själv och sitt liv och att alla vill utvecklas mot något eller bibehålla något som fungerar bra. För att det ska fungera behöver vi som samtalsledare träna oss i att hitta önskemålen och utforska deltagarnas resurser.

Stora delar av den här skriften beskriver det praktiska arbetet med att leda klientgrupper inom Mitt val - ett projekt i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finansierat av Samordningsförbundet Västerås. Hela idéboken hittar du här:
Att leda grupper - lösningsfokuserad idébok (pdf)


6. Kommunbryggan

Hanna och Henrik
Hanna Eriksson, Arbetsförmedlingen och Henrik Nyström, Fagersta kommun

Kommunbryggan är ett samarbete mellan berörd person, Arbetsförmedlingen och kommunerna i Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.

Syftet är att via anpassat arbete, under en begränsad tid, rusta personer att komma vidare mot reguljärt arbete hos annan arbetsgivare eller annan långsiktig lösning. Det är ett redskap att komma vidare mot egen försörjning.

Kommunbryggan
Kommunbryggan - Syfte, Målgrupp... (pdf)


7. Friskare Norberg - en kurs och reflektionstid

Kontakt: Eva Dickfors von Knorring

Friskare Norberg - en kurs- och reflektionstid (pdf som öppnas i ett nytt fönster).Arbetsmetoden vänder sig till alla listade på vårdcentralen, sjukskrivna eller de som riskerar att bli sjukskrivna, oavsett tillstånd eller diagnos. Grupper startar kontinuerligt, består av 6-8 deltagare och pågår 3 timmar, 3 dagar/vecka i tre veckor. Träffarna genomförs med diskussioner utifrån olika teman som stress, värk, sömn, tankeprocesser, m.fl. där deltagarnas erfarenheter, resurser och kunskaper är centrala.

Fokus ligger på lösningar och inte på problemen. Utmynnar i en personlig plan för förändring, och vid behov hålls gemensam träff med arbetsgivare och Försäkringskassa.

Friskare Norberg - en kurs- och reflektionstid (pdf)


8. Extern facilitering för implementering av ett beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi

Presentatör: Johanna Fritz

Johanna

Extern facilitering, bestående av flera implementeringsstrategier och har använts för att implementera ett beteendemedicinskt arbetssätt hos 15 fysioterapeuter inom primärvården i Västmanland och Sörmland. Arbetssättet rekommenderas av SBU (2010) för att genom ökad aktivitets- och delaktighetsförmåga främja hälsa hos patienter med långvarig smärta ifrån muskler och leder. Handledning i klinik, kollegial stöttning, material för självstudier och individuella mål är de strategier som har använts mest frekvent och som fysioterapeuterna anser har främjat implementeringen mest.

Johanna

Läs mer:
Extern facilitering - Johanna Fritz presentation (pdf)


9. Existentiella samtal i skolan

Presentatörer: Eva Fredman, Malou Olersbacken

Eva och Malou
Malou Olersbacken och Eva Fredman

Under 10 veckor träffas 6-8 elever med en pedagog för att samtala om existentiella frågor med hjälp av en kortlek. En lugn stund där varje elevs egna erfarenheter och lösningar blir lyssnade till. Vad finns det för tankar, känslor och handlingar som kan öka mitt välbefinnande. Utgångspunkt är WHO:s åtta dimensioner som är avgörande för människors livskvalitet. Effekter: reflektion, livsmål, påverka sitt eget liv.

Malou och Eva
Malou Olersbacken och Eva Fredman

Läs mer:


10. Lösningsfokuserad levnadsvaneförändring

Presentatör: Robert Broström

 Robert presenterar

Inom Region Västmanland bedrivs idag fyra stycken Hälsocenter med syfte att vägleda och stödja invånare i Västmanlands län till en bättre hälsa. Med lösningsfokus som grund bedrivs arbetet både individuellt och i grupp. Vårt arbetsområde omfattar vanor kring kost, fysisk aktivitet, sömn och metoder för att förebygga, minska och hantera stress. Enligt en nyligen slutförd utvärdering leder arbetsmetoden till goda resultat när det gäller fysisk och psykisk hälsa.

Robert och Marina
Robert Broström och Marina Haglund, Hälsocenter

Kommentar från deltagare

"Man kommer med lösningen själv... Man är tvungen att göra hela jobbet själv...och det är så nyttigt. Det är klart mycket bättre än vad jag hade förväntat mig."
Taget från "Utvärdering och dokumentation av fyra Hälsocenter i Västmanland", 2017, av Bengt Starrin

Läs mer:


11. Tellus - Självhjälpsgrupper

Presentatör: Kerstin Björklind

Kerstin presenterar

Självhjälpscentrum bedrivs i samverkan mellan Region Västmanland, Försäkringskassan, Svenska Kyrkan och Västerås Stadsmission. Verksamheten anordnar självhjälpsgrupper. Det finns nu 37 grupper pågående i länet. Den blivande deltagaren erbjuds ett socionomsamtal och väljer då grupptema, exempelvis stress, smärta eller separation. Ledare är med fem gånger vid gruppstart, därefter träffas gruppen utan ledare. Grunden är att det finns en tro på människors egenkraft, vilja och förmåga till förändring. Deltagarna bearbetar sina likartade problem samt ger varandra stöd och förståelse. Uppföljning sker regelbundet. Utvärderingar visar på positiva resultat. Kostnadsfritt, anonymt och tystnadslöfte gäller.

Kerstin

Läs mer:
Tellus självhjälpsgrupper - Sjävhjälpscentrum (pdf)


12. Stilla dag - en metoddag för existentiell hälsa

Presentatörer: Eva Fredman och Anita Johansson

Eva och Anita presenterar.
Eva Fredman SYV och kurator på Kopparlundsgymnasiet och Anita Johansson, kurator på Rudbeckianska gymnasiet

Vi jobbar förebyggande med tio gymnasieelever från två gymnasieskolor, två gånger per år. Vi spenderar en dag i en lugn lantlig miljö för att få inre ro och komma nära naturen. Vi för samtal för stresshantering. Fokus på förundran, hopp och framtidstro samt självmedkänsla. Effekterna har varit mycket positiva. Eleverna har fyllt på källan av kraft och de har fått ta hand om sig själva utan störande moment från sina mobiltelefoner.

Stilla dag är en dag med fokus på:

 • Harmoni och inre balans
 • Upplevelse av förundran och nyfikenhet
 • Hopp och framtidstro

Citat från några elever

"En dag att andas."
"Fyllt på källan av kraft."
"Känner mig mer trygg, säker och i harmoni."
"Jag har en ny koppling till naturen."
"Man måste ta hand om sig själv."


13. Tillsammans för psykisk hälsa

Presentatör: Anna Breed

Anna presenterar
Anna Breed presenterar projektet.

Tillsammans – för psykisk hälsa är ett samverkansprojekt som syftar till att öka kunskapen och förändra attityder till psykisk (o)hälsa. Genom aktiviteter i ett flertal delprojekt sprids information, kunskap och erfarenheter om psykisk (o)hälsa.

Anna, Ulrika, Lena och Margareta.
Anna Breed, Ulrika Sonander, Lena Bergquist och Margareta Tejne Abelli

Läs mer:


14. Stresshantering på webben; Min Stresskontroll.

Presentatör: Caroline Eklund

Caroline

Mälardalens högskola och har inom ramen för Caroline Eklunds forskningsprojekt utvecklat en webbapplikation för arbetsrelaterad stresshantering: Min Stresskontroll. Programmet skräddarsys för varje individ, är interaktivt och ger personlig feedback. Vi har gjort en pilotstudie med 14 deltagare och kan se en tendens att appen minskar stress hos deltagarna. En randomiserad kontrollerad studie pågår för att se vilken effekt programmet har.

Caroline

Läs mer:


15. Filmer Psykisk hälsa

Presentatör: Hanna Stålarv

Hanna
Hanna Stålarv presenterade filmerna Psykisk hälsa.

Filmerna kan ses i sin helhet eller var och en för sig - se:
Psykisk hälsa - 8 kortfilmer

Handledning till filmerna Psykisk hälsa

Handledningen innehåller korta fakta och lösningsfokuserade frågor att fundera över efter att du sett filmerna om psykisk hälsa. Syftet är att främja en positiv utveckling av psykisk hälsa och välmående.
Handledning till filmerna Psykisk hälsa


Mötestorget och mingel

Utställningslokalen - Mötestorget
Dagens upplägg med presentationer parallellt med utställningarna på mötestorget gjorde att alla fick tid till samtal och erfarenhetsutbyte.

Glada deltagare
Tre glada deltagare som uppskattade denna innehållsrika dag.

Avslutning

Ann, Ann-Kristin och Hanna
Ann Rilegård, Ann-Kristin Ekman och Hanna Stålarv avslutar dagen.

Sammanställning utställare/presentatörer

Utställare/presentatörer Best Practice Hälsa 21 september 2017 (pdf)

Samverkanspartner för arrangemanget

Samverkanpartner

 • Norra Västmanlands Samordningsförbund
 • Samordningsförbundet Västerås
 • Region Västmanland

Kontaktinformation

Om du har funderingar/tips om kompletteringar på ovanstående innehåll, kontakta oss gärna på mejl:

Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet Västerås

Ann Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund
ann.rilegard@fagersta.se

Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

 -