Lösningsfokuserade ledtrådar 2021 med Haesun Moon – 14 oktober 2021

Lösningsfokuserade ledtrådar med fokus på hur vi bygger lösningsfokuserade samtal genom dialogorientering

Introduktion

Haesun föreläser i Västerås 2021-10-18.
Haesun Moon höll i dagens workshop.

Föreläsaren/workshophållaren Haesun Moon, från Kanada, höll sin workshop på engelska och därför är valda delar i denna dokumentation översatta till engelska. Hela workshopen filmades.

Linda och Ann introducerar dagens workshop.
Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen och Ann Rilegård, Norra Västmanlands samordningsförbund introducerar dagen och hälsar alla välkomna.

Ann Rilegård introducerade dagens workshop med att berätta om varför Samordningsförbunden i Västmanland arrangerar träffar och konferenser när det gäller lösningsfokus.

– Det är för att vi vet att lösningsfokus är ett förhållningssätt, ett arbetssätt, ett verktyg som verkligen gör skillnad när det gäller samarbete och samverkan mellan människor.

– Det kan vara samarbeta och samverkan med klienter/deltagare, mellan kollegor, mellan chef och medarbetare och det kan vara mellan verksamheter. Det är därför samordningsförbunden finns för att underlätta samarbete mellan organisationer framförallt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvård och kommunerna när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har sett att detta gör skillnad och vi är stolta över att Västmanland sticker ut när det gäller kompetens omkring det lösningsfokuserade arbetssättet. Nu ser vi fram emot dagens workshop.

Sussan Öster presenterar dagens föreläsare.
Sussan Öster presenterar Haesun Moon som är dagens föreläsare.

Sussan presenterar Haesun Moon

– Haesun, du säger att lösningsfokuserad dialog är hoppets språk. Till och med ditt coola namn, Haesun Moon, orienterar mot hopp – i hur jag ser det. Det visar sig i din personlighet och i ditt arbete att du definierar coachning som ett dialogiskt och relationellt förhållningssätt. Du är VD för Canadian Center for Brief Coaching. Du har en doktorsexamen i vuxenutbildning. Du är världsledande expert inom evidensbaserad coaching. En av dina artiklar har den mycket intressanta titeln Coaching using ordinary words in an extraordinary way. Jag tror att vi kommer att se mycket av det idag. Sättet du uttrycker det när du pratar om att använda språket för att omvandla dialoger har verkligen förändrat hur vi ser på coachning, coachutbildning och lärande. Vi verkar förstå essensen i Lösningsfokuserad coachning mycket snabbare. Din
DialogOrienteringsKvadrant som modell eller kompass fångar både enkelheten och komplexiteten i lösningsfokuserad coachning.

Längre ned på denna sida går det att läsa mer om Haesun Moon

Sussan presents Haesun Moon

– Haesun, you say that solution focus dialogue is the language of hope. Haesun Moon, even your cool name orients towards hope – in how I see it. It is shown in your personality and in your work that you define coaching as a dialogic and relational approach.
You are the leader of the Canadian Centre for Brief Coaching. You have a Phd in adult education.You are
world leading expert in evidence based coaching.

– One of your papers has a the very interesting title Coaching using ordinary words in an extraordinary way. I think we will see a lot of that today. The way you put it when you speak about using the language in transforming dialogues has really changed the way we see coaching, coach training and learning. We seem to get the essence of SF coaching much quicker. Your Dialogic Orientation Quadrant as a model, or model, captures both the simplicity and complexity of SF coaching.

Further down on this page you can read more about Haesun Moon

Haesun föreläser.

Kort sammanfattning

Haesun Moon kom ända från Kanada för att möta oss – en riktig superchans för alla som hade möjlighet att närvara. Haesun Moon föreläste på engelska med fokus på hur vi bygger lösningsfokuserade samtal. Vi fick bland annat ta del av två berättelser och vi lärde oss hur viktiga de inledande frågorna är för klientens framsteg. Deltagarna fick spela in korta sekvenser på sina mobiltelefoner och analysera med hjälp av den smarta DialogOrienteringsKvadranten samt träna på lösningsfokusverktyget Skala.

Här följer en dokumentation av eftermiddagen i form av 20 filmklipp som introduceras med korta texter och stillbilder.

Short summery

Haesun Moon came all the way from Canada to meet us – a real super chance for anyone who had the opportunity to attend. Haesun Moon lectured in English with a focus on how we build solution-focused conversations. Among other things, we took part in two narratives and we learned how important the opening questions are for the client’s progress.

Participants were allowed to record short sequences on their mobile phones and analyze using the smart Dialogic Orientation Quadrant and practicing Solution Focus scaling.

Here is a documentation of the afternoon in the form of 20 video clips that are introduced with short texts and images.

0-6.20: Introduktion med Linda Anderfjäll och Ann Rilegård. 6.20-8.51: Sussan Öster presenterar Haesun Moon. 8.51-16.05: Haesuns introduktion.

En första konversation

Ett kort samtal med din stolsgranne: Vad är ditt syfte med att komma hit idag? Efter idag när du fortsätter att leva ditt liv. Hur kommer du att veta att det var en riktigt bra idé att komma hit? Prata med varandra, en till en.

First conversation

Have a quick conversation with your neighbor: What is your purpose of coming here today? After today when you are continuing living your life. How would you know coming here was really a good idea? Can you talk to one another please, just one and one.

Kloka frågor – Clever questions

Haesun klingar i skålen för att kalla på uppmärksamhet inför nästa övning.
Deltagarna önskar ta del av Haesuns kluriga frågor men Haesun önskade att deltagarna skulle få tänka till först, så hon bollade snabbt tillbaka frågan till deltagarna:
– What kind of clever questions do you ask your clients right in the beginning of your conversation?

Kloka frågor

När du sitter ner med klienter för första gången är öppningsfrågan väldigt viktig – den kan verkligen göra en stor skillnad. Populära frågor i Kanada är:
* Vad förde dig hit?
* Vad tänker du på?
* Hur kan jag hjälpa dig?

Fundera också på vilka antaganden du hör i frågan? Ett par exempel:
Hur kan jag hjälpa dig? Vilka antaganden hör du i frågan? Att jag kan hjälpa dig – du berättar vad du behöver och jag kan vara till hjälp?

Vad tänker du på/Vad finns i dina tankar? Det finns något de tänker på som de vill prata om, och antagandet är att prata om det skulle vara till hjälp.

Clever questions

When you sit down with some people and it is the first time you are meeting them the opening question is very important – it will really make a big difference. Popular questions in Canada are:
* What brought you here?
* What´s on your mind?
* How can I help you?

Also think about what assumptions do you hear in the question? As a couple of examples: How can I help you? What assumptions do you hear in that one line? That I can help you – you tell me what you need and I can be your helper?
What´s on your mind? There is something they think about and want to talk about and the assumption is that talking about it would be helpful.

Deltagarövning - Haesun och deltagarna.
Ett par minuters samtal kring vad du hade för antagande i den frågan du valde att ställa som öppningsfråga.

Filmövning I – Video Recording I

Haesun inleder en övning.

Samtala om en övergång

Instruktion: Videofilma varandra i 15 minuter två eller tre – klient, coach och eventuellt en observatör. Om du coachar, filmar du eller observatören din klient. Byt roll efter fem minuter.

Det du ska prata om är en övergång. En övergång du har upplevt tidigare, en övergång du upplever nu eller det kan vara en övergång som du tror att du kommer att uppleva. En övergång kan vara en förändring mellan jobb, mellan relationer, en övergång under den senaste tiden, etc. Din roll som coach – håll samtalet igång på ett bra sätt i max 5 minuter och din roll som klient – tala om din övergång!

Talk about a transition

Instruction: Videtape each other for 15 minutes two or three – client, coach and observer. If you are coaching, you or the observer videotape your client. Change role after five minutes.

What you are going to talk about is a transition. A transition you have experienced in the past, transition you are experiencing now or it can be a transition that you might experience later. Transition could be a change in between jobs, in between relationships, transitions in the recent past, etc. Your job as a coach – carry on the conversation well for maximum 5 minutes. And client – speak about your transition!

Deltagarna fick filma varandra två och två.

Berättelse 1 – Narrative 1

Texten i denna bild finns nedan.

Berättelse 1

Det som kommer i vägen är att … systemet fortsätter att förändras. Det är inte ens systemet, det är förmodligen människorna bakom systemet. Det finns så lite förtroende nu att folk tröttnar på att ens försöka säga ifrån. Så om du kan hjälpa mig att ta reda på något …

Haesun till publiken:
– Om detta är vad personen framför dig sa. Vad skulle du ge för svar?

Narrative 1

What´s getting in the way is that… the system keeps changing. It´s not even the system, it´s probably the people behind the system. There´s so little trust now that people are getting tired of even trying to speak up. So if you can help me figure out something…

Haesun to audience:
– If this is what the person in front of you said. What would you say in response?

Deltagarövning - samtal två och två.

DialogOrienteringsKvadranten – The Dialogic Orientation Quadrant

Haesun pratar om dåtid, nutid och framtid.
Dialogic Orientation Quadrant (DOQ) - 2021-10-14 - 1. Preferred future, 2. Resourceful past, 3. Regretful past, 4.Dreaded future.
Dialogic Orientation Quadrant (DOQ) – Quadrant 1. Preferred future, Quadrant 2. Resourceful past, Quadrant 3. Regretful past, Quadrant 4. Dreaded future.

Dialogorienteringskvadranten – Kvadrant 1: Önskad framtid, Kvadrant 2: Resursfylld dåtid, Kvadrant 3: Problematisk dåtid, Kvadrant 4: Oönskad framtid

De fyra kvadranterna

Haesun: – Berättelsen som du just hörde från din partner i videosessionen – under dessa 5 minuter kanske de berättade vad som hände i det förflutna, något som kan hända i framtiden och något de verkligen vill ska hända (positivt innehåll) och något som måste upphöra (negativt innehåll).

Kvadrant 1: Önskad framtid
Någonting jag vill ha i framtiden.

Kvadrant 2: Resursfylld dåtid
Någonting jag verkligen gillade som hände.

Kvadrant 3: Problematisk dåtid
Jag önskar att det verkligen inte hände.

Kvadrant 4: Oönskad framtid
Jag är så orolig att detta kommer att hända.

När folk berättar något för dig brukar de berätta saker från hela kartan (Q 1-4).

Hur skulle du analysera berättelse 1 angående Q 1-4?

The four quadrants

Haesun: – The story that you just heard from your partner in the videotape session – during those 5 minutes they might have told you what happened in the past, something that might happen in the future and something they really want to happen (positive content) and something that is going to stop (negative content).

Quadrant 1. Preferred future
Something I want in the future.

Quadrant 2: Resourceful Past
Something I really liked that happened.

Quadrant 3: Regretful Past
I wish that really didn´t happened

Quadrant 4: Dreaded Future
I am so worried that this will happened.

When people are telling you something usually they are telling you things from all over the map (Q 1-4).

How would you analyze narrative 1 regarding Q 1-4?

Haesun analyser ordvalen i berättelse 1.

Berättelse 1 – fortsättning

I ditt svar till berättelse 1 – vad skulle du säga om du vill att de ska
* fokusera på kvadrant 1?
* fokusera på kvadrant 2?
* eller hålla sig ännu djupare i 3 eller 4?

Narrative 1 – continuing

In your response to narrative 1 – what would you say if you want them to
* focus on quadrant 1?
* focus on quadrant 2?
* or keep even deeper in 3 or 4?

Deltagaruppgift - samtal två och två.
Haesun inleder en övning kring berättelse 1.

Berättelse 2 – Narrative 2

Haesun läser upp berättelse 2.
Texten i denna bild finns nedan.

Berättelse 2

Jag har gått igenom mycket men jag är här, eller hur? Vi har också gått igenom tuffa tider tillsammans men vi slutade inte. Jag vet att vi kan vara tillbaka på rätt spår, behöver bara något nytt, som en idé eller lite inspiration.

Haesun: – Hur skulle du svara den här personen? Samtala med stolsgrannen.

Narrative 2

I´ve been through a lot but I am here, aren´t I? We have also gone through some tough times together but we did not quit. I know we can be back on track, just need something fresh, like an idea or some inspiration.

Haesun: – How would you respond to this person? Quick chat, please!

Haesun avslutar övningen genom att klinga i skålen. 2021-10-14
Haesun analyserar orden i berättelse 2.
Texten i denna bild finns nedan.

Berättelse 2 -fortsättning

Jag har gått igenom mycket men jag är här, eller hur? Vi har också gått igenom tuffa tider tillsammans men vi slutade inte. Jag vet att vi kan vara tillbaka på rätt spår, behöver bara någonting nytt, som en idé eller lite inspiration.

Haesun: – Vad sa den här personen att de vill – vad märkte du? Samtala med stolsgrannen.

Narrative 2 – continuing

I´ve been through a lot but I am here, aren´t I? We´ve also gone through some tough times together but we didn´t quit. I know we can be back on track, just need something fresh, like an idea or some inspiration.

Haesun: – What did this person just say that they want – what did you notice? Quick chat, please!

Haesun inleder en övning kring berättelse 2. 2021-10-14
Clever question – ask yourself what did they just say that they want? What did I hear them say that they want? They are telling you something.
Samtal två och två kring berättelse 2.
If you compare Narrative 1 och Narrative 2 – If you were to choose which client to work with – who would you choose to work with?

Berättelse 0 – Narrative 0

Innan berättelse 1 och 2

I filmklipp 10 nedan berättar Haesun den autentiska historien till berättelse 1 och 2. Haesun refererar till DialogOrienteringsKvadranten och ger exempel i berättelserna. Titta på filmen och lyssna till båda berättelsernas bakgrund.

Before narrative 1 and 2

In the video clip 10 below, Haesun will tell you the actual story behind narrative 1 and 2. Haesun is analyzing the narratives using the Dialogic Orientation Quadrant (DOQ). Watch the video clip and listen to the background of the two narratives.

Fortsättning berättelse 0.
Texten i denna bild finns nedan.

Berättelse 0 – fokusera på kämpat

Hmm, jag måste ta reda på hur jag kan hjälpa dem att komma tillbaka på rätt spår. Jag har också kämpat med det själv, men jag vet att de söker stöd hos mig. Jag vet att detta inte är första gången och det kommer inte att vara sista gången.

Så du kämpar med det också. Vad hindrar dig i att uppnå det du vill? Hur kan jag hjälpa dig?

Det som är i vägen är att… systemet fortsätter att förändras. Det är inte ens systemet, det är förmodligen människorna bakom systemet. Det finns så lite förtroende nu att folk tröttnar på att ens försöka säga ifrån. Så om du kan hjälpa mig ta reda på något…

Narrative 0 – focusing on struggling

Well, I need to figure out how I can support them get back on track. I´ve been struggling with it myself too but I know that they look to me for support. I know this is not the first time and it won´t be the last time.

So, you struggle with it too. What is getting in the way of you achieving what you want? How can I help you?

What´s getting in the way is that… the system keeps changing. It is not even the system, it is probably the people behind the system. There is so little trust now that people are getting tired of even trying to speak up. So if you can help me figure out something…

Berättelse 0 - alternativ fråga.
Texten i denna bild finns nedan.

Berättelse 0 – fokusera på stöd

Hmm, jag måste ta reda på hur jag kan hjälpa dem att komma tillbaka på rätt spår. Jag har också kämpat med det själv men jag vet att de söker stöd hos mig. Jag vet att detta inte är första gången och det kommer inte att vara sista gången.

Så det låter som att du vill stötta dig själv och andra genom detta. Vad ger dig tillförsikt i att du kan?

Narrative 0 – focusing on support

Well, I need to figure out how I can support them get back on track. I have been struggling with it myself too but I know that they look to me for support. I know this is not the first time and it won´t be the last time.

So, it sounds like you want to support yourself and others through this. What gives you confidence that you can?

Övning i att föra samtala med dialogorienteringskvadranten.
Haesun samtalar kring dialogorienteringskvadranten.
Haesun: – Listen differently to what matters to people rather than what´s the matter with people.

Fikapaus – Coffee break

Fikastund i Stadshotellets fina lokaler.
Samtal vid fikat.
Fyra deltagare från Socialkontor ekonomi, Västerås stad berättar att de uppskattar att få en uppfräschning i lösningsfokus och att få nya användbara tips. De tyckte att det var mycket intressant att det var samma klient som svarat i de båda berättelserna 1 och 2 utifrån vem som coachat dem. Det har stor betydelse hur man formulerar sina öppningsfrågor och idag har vi fått många sådana tips.

Anknytningsövning – Connections exercise

Hopkopplingsövning

Steve de Shazer är en av grundarna av Lösningsfokus. Hopkopplingsövningen var hans favoritövning att göra när han arbetade med människor som var nybörjare i lösningsfokus.

Instruktion: Så först, hitta någon att arbeta med som du inte känner så väl. Visa glädje över att träffa denna nya person och lära känna honom/henne.

Jag, Haesun, kommer nu att vara din klient och du (publiken) kommer att agera som om du är en person som coachar mig. Så, prata en liten stund om hur ”du” skulle vilja öppna denna coachningssession med din klient.

Connections exercise – first task

Steve de Shazer is one of the founders of Solution Focus. The connections exercise was his favorite exercise to do especially working with people that are new to Solution Focus.

Instruction: So first, find someone to work with that you do not know that well. Please, be very glad to meet this new person and to get to know him/her.

I, Haesun, will now be your client and you (the audience) will act like you are one person coaching me. A quick chat – talk about how you would like to open this coaching session with your client.

Samtalsövning efter fikat.
Haesun vid blädderblocket.

Hopkopplingsövning – andra uppgiften

Nu med fokus på livet efter detta samtal. Hur kan vi formulera vår öppningsfråga så att den verkligen fokuserar på den positiva effekten av att ha det här samtalet. Prata en liten stund om detta.

Connection exercise – second task

Now, focusing on the life after this conversation. How can we phrase our opening so that it´s really focusing on the positive effect of having this conversation. Please have a quick chat.

Respons på den andra uppgiften

Några användbara öppningsfrågor från publiken/coachen:
* Om vi antar att vårt samtal idag är till nytta för dig – hur kommer du att märka det i ditt liv? Vad skulle du göra annorlunda?
* Hur kommer andra människor att märka skillnaden i dig?

Some responses to the second task

Some useful opening questions from the audience/coach:
* If we suppose that our conversation today is useful for you – what kind of effect will you notice in your life? What would you do differently?
* How will other people notice the difference in you?

Samtalsövning dialogorienteringskvadranten.


Haesun fortsätter hopkopplingsövningen genom att be om råd i en av hennes relationer. Se filmklipp 15, 16 och tio minuter in i filmklipp 17 för att följa konversationen med uppgift att hålla konversationen i kvadrant 1 och 2.


Haesun is continuing the connection exercise by asking the audience/coach for some advice in one of her relations. Watch the video clip 15, 16 and 10 minutes into video clip 17 to follow the conversation with the task of staying in quadrant 1 and 2.


Skalor – Scaling

From 0-9.40 belongs to the Connection exercise session above. The Scale session begins at 9.40.
Skalövning - varför en fyra?

Skala 10-1

Skalan 10-1 är ett verktyg som vi använder mycket i lösningsfokus.

Du kan fråga dina klienter om syftet med ert möte. De får berätta var de är nu på en skala 10 till 1 och ditt jobb är att fråga dem om deras framsteg. Hjälpsamma frågor kan vara:
* Varför är du på en 4 och inte på 1?
* Var skulle du vilja vara när vi träffas igen.
* Jag är vid 4 idag men jag vill vara vid 6 när vi ses nästa gång.
* Vad händer vid 6 som inte händer vid 4 – en fråga som kan få dem att lösa problemet själva.

Scaling 10-1

Scaling 10-1 is one tool that we use much in solution focus.

You can ask clients of the purpose of your meeting. They tell you where they are on a scale 10 to 1 and your job is to ask them about there progress.
Helpful questions may be:
* Why are you at 4 and not 1?
* Where would you like to be when we meet again.
* I am at 4 today but I want to be at 6 when I see you next time.
* What is happening at 6 that is not happening at 4 – a question that may make them do the problem solving themselves.

Skala 8-10 och 4-8.
0-4.35 Om skalan. 4.35: Instruktionen till filmövning II nedan.

Filmövning II – Video recording II

Träna på att använda skalan

Instruktion innan filmning: Eftersom ni precis har lärt er denna metod kommer ni nu att få träna den. Utforska tre punkter på skalan.
* Vad är 10 för dem?
* Var är de nu? Hur kom de till den punkten och var skulle de vilja vara?

Ha en fem minuters konversation vardera – en till en.

Practicing the scaling method

Instruction before recording: Since all of you just learned this method you will now get to use scaling. Explore three points of the scale.
* What 10 is for them?
* Where they are now, how they got to that point and where they would like to be?
Please have a quick conversation one to one, five minutes each.

Filmövning 2.

Två förhoppningar

Haesun efter inspelningen:
– Jag har nu två förhoppningar för er.

Min första förhoppning är:
Jag hoppas att du märkte något framsteg i det du just gjorde jämfört med det första samtalet som du spelade in idag. Kanske gjorde du något lite mer avsiktligt i ditt andra samtal. Om du spelade in samtalen – gör dig själv en tjänst genom att titta på båda inspelningarna och se vad du gör annorlunda i det andra samtalet.

Min andra förhoppning är:
Jag hoppas att du har fått några idéer om hur du kan använda lösningsfokus när du kommer tillbaka till jobbet eller hemmavid.

Two hopes

Haesun´s words after the recording session: – Here are my two hopes that I have for you.

My first hope is:
I hope that you noticed a bit of progress in what you just did from the very first conversation that you recorded, maybe you are doing something a little bit more intentional in your second conversation. If you happened to tape it – please do yourself a favor by watching both and see what you are doing differently in the second session.

My second hope is:
I hope that you have some ideas of how you are going to use solution focus when you get back to work or actually when you go home.


Haesuns berörande berättelse

Haesun avslutade med att berätta att hon har praktiserat lösningsfokus under lång tid, mycket mer än tio år. Men hon insåg faktiskt att hon ”levde det” först 2018. 2018 hände något. Lyssna på Haesuns gripande berättelse i filmklippet nedan.

Haesun´s touching story

Haesun finished up by telling us that she has been practicing solution focus for a long time, much more than ten years. But she actually realized that she was ”living it” first in 2018. In 2018 something happened. Please listen to Haesun´s touching story in the video clip below.

Avslutning

Haesuns avslutande ord för dagen: Jag hoppas verkligen att när du kommer hem tränar det lösningsfokuserade förhållningssättet – för det kan verkligen förändra din framtid. Tack så mycket för idag.

Conclusion

Haesun´s concluding words for today:
– I really hope that you go home and practise solution focus – for that can change your future really. Thank you so much.

Avtackning och vad händer härnäst

Linda tackar Haesun för en fantastisk eftermiddag.
Linda Anderfjäll tackar Haesun för en mycket givande eftermiddag samt alla deltagare – vi som tillsammans gjorde den här dagen så minnesvärd.
Ann berättar vad hon hört från deltagarna.
Ann Rilegård berättade vad Samordningsförbunden har på gång vad det gäller lösningsfokus här i Västmanland.

På vår sida På gång hittar du aktuell information.

Dagens arrangörer

Arrangörerna och Haesun. 2021-10-14
Ann Rilegård, Haesun Moon, Sussan Öster och Linda Anderfjäll.

Denna workshop var ett samarrangemang mellan samordningsförbunden i Västmanland vars syfte är att:

  • Stödja utvecklingen för det stora intresse av lösningsfokus som finns i hela länet.
  • Skapa möjligheter för människor att mötas och samverka från olika organisationer inom och runt samordningsförbunden!

Finansiärer och huvudorganisatörer:
Ann Rilegård, Linda Anderfjäll och Catarina Örtengren, Samordningsförbunden i Västmanland.

Medorganisatör:
Sussan Öster, Vital GoodSolution.


Alla 20 filmklipp i en följd

Du kanske föredrar att se alla filmer i en följd på YouTube – då hittar du spellistan med alla 20 filmer via länken:
Lösningsfokuserade ledtrådar med fokus på ”hur vi bygger lösningsfokuserade samtal genom dialogorientering” med Haesun Moon – 20 filmklipp på YouTube


Text från inbjudan

This half-day course introduces the foundational principles and techniques of Solution-Focused Brief Coaching in a highly experiential and dialogic method. It includes real-time coaching demo and recorded coaching practice with reflections. You will learn how to have useful conversations in both personal and professional settings that you can use immediately.
This course will cover the following topics:
* Listening differently with the Dialogic Orientation Quadrant (DOQ)
* Responding intentionally for Resource Activation
* The Three Key Building Blocks: Purpose, Possibilities, and Progress

You are highly encouraged to bring questions and wonderments about Solution Focused Dialogue. This workshop will be useful for you if you want to deepen your understanding and dialogic practice at home and at work.

Inbjudan


Fördjupning

Om Haesun Moon

Haesun Moon är kommunikationsforskare och författare. Hon bor i Toronto, Kanada. Hon är VD vid Canadian Centre for Brief Coaching and Rektor vid Human Learning Institute. Med hennes ord översätta:

”Jag tycker mycket om att samlas med människor med olika perspektiv och preferenser –  sökare och forskare, och skeptiker med bra frågor som tvingar fram meningsfulla dialoger. Jag bryr mig om hur vi formar vår vardag i och genom dialoger. Jag tror på att förändring i privata och offentliga dialoger börjar med en liten skillnad i hur vi bryter mönster och tänker nytt i vanliga interaktioner. Som en form av sådan målmedveten dialog är jag glad över att introducera coachning i chefsutbildning så att ledare kan engagera sig i livsgivande dialoger på jobbet genom att först uppleva transformativt lärande för egen del.”

About Haesun Moon

Haesun Moon is Communication Scientist and author based in Toronto, Canada. She serves as Executive Director at the Canadian Centre for Brief Coaching and Principal at the Human Learning Institute. In her words:

”I deeply enjoy gathering with people with diverse perspectives and preferences, searchers and researchers, and skeptics with good questions that provoke meaningful dialogues. I care about how we shape our everyday in and through dialogues, and I believe that changing private and public dialogues start with a small difference in how we disrupt ordinary interactions. As a form of such purposeful dialogue, I take joy in introducing coaching in executive education so that leaders can engage in life-giving dialogues at work first by experiencing transformative learning for themselves.”

Mer från Haesun Moon


Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB

Filmning: MusikEvent