Dokumentationer Lösningsfokus

Här presenterarar vi dokumentationer från gemensamma lösningsfokuserade konferenser, seminarier och nätverksträffar.

Fotografering för bilder till hemsidan

Vid fotografering för bilder till Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma hemsida hade vi tidigare som rutin att be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden kommer att användas.

Numera finns en samtyckesblankett som du får fylla i. Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen och inte vill vara med på bild så kontakta oss. Skicka ett e-postmeddelande till förbundschefen med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns så tas bilden bort från webbplatsen. Se: Kontakt


Nätverksträff 15 november 2023

Tema för dagen: Det lösningsfokuserade coachande hantverket och metodutveckling.

Vi arbetade med ämnen som kom upp i Open Space.

WEB- och LÄS-tips från Sussan Öster:

Organisationer


Nätverksträff 21 november 2022

Temat för dagen: Lösningsfokuserade samtal när den du möter är i en mycket svår eller stressande situation i sitt liv

Nätverksdagen innehöll två föreläsningar:

Lena introduceras
Lena Bergquist, Studieförbundet Vuxenskolan

Lena Bergquist, Studieförbundet Vuxenskolan, föreläste på temat
”Hur kan jag samtala lösnings­inriktat när någon har det svårt i livet eller är i en sorgeprocess? Skillnaden jämfört med det vanliga coachande stegförflyttande samtalet.”

Marie och Kicki från Hälsocenter.
Marie Gustafsson och Kicki Pettersson, Hälsocenter

Marie Gustafsson och Kicki Pettersson, Hälsocenter Västerås, föreläste på temat ”LF och stresshantering, hur fungerar det? Så arbetar Hälsocenter med stresshantering utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv.”

Ta del av dokumentationen från de båda föreläsningarna här:
Nätverksträff 21 november 2022


Lösningsfokuserade ledtrådar 25 oktober 2022 – ”Lösningsfokuserat arbetssätt i praktiken – för alla”

Det var elfte året som Samordningsförbunden i Västmanland arrangerade konferensen Lösningsfokuserade ledtrådar. Ett 80-tal deltagare var på plats för att ta del av sju lokala workshoppar/föreläsningar om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus.

I dokumentationen finns en kort sammanfattning av samtliga presentationer som var indelade i följande fem teman:

  • Samordningsteam – stegförflyttningar mot egen försörjning.
  • Ungdomar – främja önskvärd utveckling.
  • SIP – Samordnad individuell planering.
  • Socialt – arbetsmarknadsinriktat arbete i kommuner
  • Hälsofrämjande arbete, levnadsvanor och livsstil.
Positiv Feedback - Madeleine berättar hur de jobbar på fritidsgården.
Vikten av positiv feedback fick vi ta del av i flera av dagens workshoppar.

Dagen avslutades med att Linda Anderfjäll lottade ut böcker på temat lösningsfokus. Alla som hade svarat på frågan ”Vilka goda resultat ger ditt lösningsfokuserade arbetssätt?” var med i utlottningen. En imponerande samling med stor variation på svar om vilka goda resultat som ett lösningsfokuserat arbetssätt ger, finns att ta del av i denna dokumentation:

Lösningsfokuserade ledtrådar 25 oktober 2022 – ”Lösningsfokuserat arbetssätt i praktiken – för alla”


Lösningsfokuserade ledtrådar med Haesun Moon
14 oktober 2021

Haesun Moon kom ända från Kanada för att möta oss – en riktig superchans för alla som hade möjlighet att närvara. Haesun Moon föreläste på engelska med fokus på hur vi bygger lösningsfokuserade samtal.

Haesun föreläser.

Vi fick bland annat ta del av två berättelser och vi lärde oss hur viktiga de inledande frågorna är för klientens framsteg. Deltagarna fick spela in korta sekvenser på sina mobiltelefoner och analysera med hjälp av den smarta DialogOrienteringsKvadranten samt träna på lösningsfokusverktyget Skala. Hela eftermiddagen är dokumenterad i form av 20 filmklipp som introduceras med korta texter och stillbilder som du hittar här:
Lösningsfokuserade ledtrådar 2021 med Haesun Moon – 14 oktober 2021


Snacka går ju – skapa meningsfulla coachande samtal med ungdomar går också!
5 november 2020

Detta var samordningsförbundens första nätverksträff via Zoom och vi var drygt 50 personer som deltog denna fantastiska förmiddag. Vi fick ta del av flera föreläsningar/workshops med konkreta exempel från olika verksamheter där meningsfulla möten och samtal med ungdomar pågår, exempelvis inom socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, fritidsverksamhet, hälso- och sjukvård, HVB-hem, arbetsmarknads-, rehabiliterings- och utvecklingsprojekt i samverkan.

Dokumentation:
Snacka går ju – skapa meningsfulla coachande samtal med ungdomar går också! 5 november 2020

Sussan, Linda, Ann och Ann-Kristin.

Styrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap med Marika Tammeaid
13 januari 2020

I denna workshop fick vi ta del av lösningsfokuserade metoder för att leda organisationernas utvecklingsprocesser och att utveckla ledarskap, som stödjer initiativtagande och ansvarsfullhet hos medarbetare. Vi fick nya synvinklar och metoder i hur man planerar och genomför ändamålsenliga, verkningsfulla och smidiga förändringsprocesser i organisationer. Workshopen innehöll både teoretiska modeller och praktiska verktyg. Dokumentation:
Styrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap med Marika Tammeaid – 13 januari 2020

Marika 2020-01-13

Lösningsfokuserade ledtrådar 2019
20-21 november 2019

2019 års ledtrådskonferens bestod av två fristående dagar:

20 november var en dag för alla med någon form av ledar- eller chefsansvar. Vi fick ta del av nio inspirerande föreläsningar/workshops från ledare, chefer, samordnare och HR-personer som använder ett lösningsfokus.

Hanna Stålarv, Veronica Dalin, Sussan Öster, Urban Norling, Anna Kropp, Rolf Atterling, Birgitta Hofvander, Åsa Ignell, Ann Rilegård och Emelie Holmgren delade med sig av sina erfarenheter.

Lösningsfokuserade ledtrådar 2019-11-20

Dokumentation:
Inspiration för ett lösningsfokuserat ledarskap och lösningsfokuserade organisationer

21 november höll John Henden en workshop på lättförståelig engelska, därför är också dokumentationen på engelska.

Målgrupp för dagen: For those who have a basic competence, already, in Solution Focused working methods. Also, it is suitable for those treating people with PTSD; and, for those who meet people with severe trauma and stress, regardless of its cause, in various contexts in everyday life. The workshop provides practical tools which will increase confidence in participants’ own ability to converse with – and be helpful to – people who have suffered severe trauma and stress.

John - Lösningsfokuserade ledtrådar - 2019-11-21

Dokumentation:
A Solution Focused Approach to Severe Trauma and Stress Recovery with John Henden


Lösningsfokuserad nätverksträff
7 maj 2019

  • Vad är SRS och ORS?
  • Hur kan dessa verktyg på två minuter göra mina samtal mer hjälpsamma och effektiva?

Sussan Öster, Ann Rilegård och Hanna Stålarv förklarade vad SRS och ORS är och berättade hur dessa verktyg kan göra samtal mer hjälpsamma och effektiva? Dagen innehöll bl.a. övningar i:

SRS – Session Rating Scale – för att direkt efter samtalet, ta reda på hur deltagaren upplevde samtalsmetod, innehåll och relationen med dig.

Att applicera GSRS – Group Sessions Rating Scale – i grupper och snabbt ta tempen på hur du kan lägga upp kommande gruppträffar.

ORS – Outcome Rating Scale – som ett verktyg för att ta reda på om samtalet leder till önskad utveckling.

Sussan, Ann och Hanna - Vad är SRS och ORS? 2019-05-07

Dokumentation:
Nätverksträff 7 maj 2019 – Vad är SRS och ORS? Hur kan dessa verktyg på två minuter göra mina samtal mer hjälpsamma och effektiva?

Ett äpple som är till hälften gult och till hälften rött.

Arkiv 2012-2018
Dokumentationer Lösningsfokus

Dokumentationerna nedan ligger i vårt arkiv. Direktlänk till arkivet:


Nätverksträff i lösningsfokuserad metod och praktiska erfarenheter av att ha arbetat i samtal med personer med NPF – med Johan Bysell
22 oktober 2018

Johan Bysell arbetar till vardags med samtal och handledning. Johan har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap samt mångårig praktisk erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och lösningsorienterat synsätt. Genom att varva teori med filmer, gemensamma reflektioner och praktiska övningar medverkade Johan till att ge inspiration för att möta personer med ADHD och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt.

Johan 2018-10-22

Dokumentation:
Nätverksträff i lösningsfokuserad metod och praktiska erfarenheter av att ha arbetat i samtal med personer med NPF


Tidiga insatser med lösningsfokuserad neuroträning
25 april 2018

Tom-Stefan Witting och Urban Norling höll en interaktiv, underhållande och konkret workshop om sambandet mellan fysiska, psykiska och kognitiva processer. Se vad som stod på programmet den 25 april 2018:
Tidiga insatser med lösningsfokuserad neuroträning (pdf, ny flik)

Neuroträning 2018-04-25

Lösningsfokuserade ledtrådar med Agneta Castenberg
14-15 mars 2018

Två heldagar då förmiddagarna innehöll intressanta lokala mini-workshops om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus. Agneta Castenberg höll i eftermiddagarna. Dag 1 fick deltagarna prova på att genomföra en egen 10 minuters SCC-intervju (Short Cut Coaching). Dag 2 fick deltagarna ta del av livecoachning och följa det lösningsfokuserade hantverket in action. Deltagarna fick också möjlighet att konstruera frågor i team under samtalet samt ge Sipan som deltagit i coachningen feedback efter samtalet. Eftermiddagarna filmades och är en del av dokumentationen:

Agneta - Lösningsfokuserade ledtrådar 2018-03-14

Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 mars 2018


Nätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap med Shakya Kumara
6 december 2017

Föreläsaren Shakya Kumara presenterade: Mindfulness och Solution Focus – Verktyg för att minska stressen – för dig och dina klienter/deltagare. Presentationen hölls på engelska – därav är även dokumentationen på engelska.

Shakya - Lösningsfokuserat ledarskap 2017-12-06

Dokumentation:
Mindfulness and Solution Focus for Coaches – December 6, 2017


Nätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap med Gaby Wallström
12 oktober 2017

Gaby Wallström har mångårig erfarenhet av att arbeta som ledare på de flesta nivåer i offentlig sektor. Under denna dag delade hon med sig av sina erfarenheter och deltagarna fick möjlighet att träna på det lösningsfokuserade förhållningssättet i flera övningar.

Gaby 2017-10-12

Dokumentation:
Nätverksträff i lösningsfokuserat ledarskap – 12 oktober 2017


Best Practice Hälsa
21 september 2017

Under dagen varvades korta föreläsningar med presentationer av posters/utställningar och ett 70-tal deltagare fanns på plats för att inspireras och utbyta erfarenheter. Alla hälsoområden, den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan, ingår i Best Practice Hälsa. I denna dokumentation får du ta del av information och kunskap om framgångsrika arbetsmetoder för god hälsa relaterat till daglig praktik och programutveckling.

Dokumentation:
Best Practice Hälsa – 21 september 2017

Best Practice Hälsa 2017-09-21

Lösningsfokuserade ledtrådar
14-15 februari 2017

Två heldagar med intressanta föreläsningar och workshops. Rayya Ghul höll i två halvdagar med titlarna ”Basic SF-skills and becoming a scientist in your own life and support your clients to be one” och ”Combining Solution Focus with Tools and the Direct Link to Doing”. Rayyas presentationer filmades och finns dokumenterade i sin helhet. Bengt Starrin föreläste om ”Fokus på lösning” och Patrik Norling höll en föreläsning om Wittgensteins koppling till LF. Utöver detta så ingick sju workshops på olika teman och naturligtvis mycket nätverkande. Här finns en utförlig dokumentation:

Rajja, Bengt, Patrik - Lösningsfokuserade ledtrådar 2017-02-14

Lösningsfokuserade ledtrådar 14-15 februari 2017


BOOSTA LF med det lösningsfokuserade nätverket
2 december 2016

Att arbeta i utvecklande lösningsfokuserade samtal med tolk … och som tolk


Nätverksträff med Sussan, Micke & Martin och det lösningsfokuserade nätverket
29 augusti 2016

Pass 1 – Micke Thunblom och Martin Larsson:
”Alliansen i samtalet är avgörande för resultatet”

Pass 2 – Sussan Öster:
”Vi tränar på det utvecklande lösningsfokuserade samtalet i olika roller!”

Dokumentation:
Nätverksträff 29 augusti 2016 med det lösningsfokuserade nätverket

Micke, Martin och Sussan 2016-08-29

Nätverksträff med Janine Waldman
19 januari 2016

”Hantverk och förantaganden i det goda, utvecklande lösningsfokuserade samtalet.”

Förmiddag med ledare på alla nivåer. Eftermiddag med handläggare och personal.

Janine 2016-01-19

Dokumentation:
Nätverksträff 19 januari 2016 med Janine Waldman


Nätverksträff med Peter Szabo
2-3 december 2015

Första dagen: 
”Coaching Plain and Simple – Coaching Rätt and Slätt” med Peter Szabo. Presentationen filmades och finns med i dokumentationen.

Andra dagen: Presentationer och workshops inom lösningsfokus.

Peter - 2015-12-02

Dokumentation:
Lösningsfokuserade ledtrådar 2-3 december 2015


Nätverksträff med Aviva Suskin-Holmqvist
27 augusti 2015

Nätverksträffen handlade om lösningsfokuserade samtal med tolk samt uppföljande samtal.

Nätverksträff med Aviva 2015-08-27

Dokumentation:
Nätverksträff 27 augusti 2015 – Lösningsfokuserade samtal med tolk samt uppföljande samtal


Nätverksträff – 14 april 2015

Lösningsfokuserad nätverksträff – Konsten att ”gå med ett flyt” i tuffa tider med förändring!


Lösningsfokuserad ledtrådar
18-19 november 2014

Lösningsfokuserad ledtrådar 18-19 november 2014

Nätverksträff 8 maj 2014

Lösningsfokuserad övningsverkstad, lösningsfokuserad nätverksträff 8 maj 2014 (pdf, ny flik)


Nätverksdag med Gun-Eva Andersson Långdahl
16 september 2014


Första länsgemensamma nätverksträffen hölls den
28 januari 2014

Den allra första länsgemensamma nätverksträffen i Lösningsfokuserat arbete blev en helt fantastisk dag! Närmare 100 anmälda deltagare kom till träffen på Kyrkbacksgården i Västerås som anordnades för dig som redan idag jobbar lösningsfokuserat eller var nyfiken på vad lösningsfokus är och hur det används. Lösningsfokus används idag inom många områden och vi att tog del av varandras exempel från t.ex. skolan, arbetsmarknad, socialt arbete, familjecentrum, folkhälsoarbetet, vården m.m. Tillsammans utforskade vi även hur vi kan vara våra ”bästa jag” dagligen i vår yrkesroll och vilken skillnad det gör. En del av träffen ägnades åt mötesformen Open Space där möjligheten fanns att lyfta just det som deltagarna tyckte vara intressesant att utveckla, ta reda på mer om och få nya idéer.


Sociala investeringar 2014


Konferens 24-25 april 2012

Harry Korman – 25 april

Ben Furman – 24 april