Teamsamverkan i Västra Mälardalen

Vi sätter individens fokus i fokus.

Teamsamverkan i Västra Mälardalen är en insats som finansernas av Samordningsförbundet Västmanland mellan åren 2024–2027 i avsikt att implementeras i kommunerna i Västra Mälardalen, efter en modell som initierats av Köpings kommun.

Insatsen syftar bland annat till att stödja sjukskrivna människor mellan 18–65 år som inte har en sjukpenninggrundande inkomst och därför är hänvisade till det sociala skyddsnätet i form av försörjningsstöd

Intentionen är att ansvaret för individerna ska ligga kvar hos befintlig huvudman och inte flyttas över på ett Samordningsteam (modellen som Samordningsteamen i länet arbetar utifrån) i syfte att undvika sk inlåsningseffekter.

Kontaktuppgifter

Hanna Norlin, projektledare
Tel. 0221-251 33
hanna.norlin@koping.se
Adress: Glasgatan 20, 731 30 Köping

Mer om insatsen

Målgruppen består av personer i arbetsför ålder som inte befinner sig på den reguljära arbetsmarknaden på grund av sjukdom samt att de är i behov av samhällets stöd, och denna grupp tenderar att öka, vilket är förödande för individer och medför en betydande kostnad för samhället. En insats som ger denna målgrupp möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden kan minska människor ohälsa, öka möjligheten till självförsörjning samt minska kostnader för samhället.

Teamet startar upp arbetet under januari 2024 och arbetet kommer att utgå från den kartläggning av både individer och verksamheter som genomförts under 2023 i Köpings kommun. Under det första året av insatsen ska arbetsgruppen hitta formerna och strukturerna för att arbeta med målgruppen. För att identifiera målgruppen i Arboga och Kungsör som ska ansluta till Teamsamverkan under 2025 kommer dessa två kommuner under sommaren och hösten 2024 göra en förstudie för att lokalisera och identifiera sin målgrupp, men också för att identifiera sina insatser och
hur dessa kan nyttjas i rehabiliteringskedjan.

Insatsen syftar bland annat till:
▪ att stödja sjukskrivna människor mellan 18–65 år som inte har en SGI
(sjukpenninggrundande inkomst) och därför är hänvisade till det sociala
skyddsnätet i form av försörjningsstöd
▪ att underlätta för individen genom att ta fram en individuell plan
▪ att ta bort mellanrummen och förhindra att individer hamnar mellan olika ansvarsområden och där följden blir att ingen kopplar ihop befintliga insatser inom kommunen och Region Västmanland
▪ att implementera verksamheten i kommunen/kommunerna då målgruppen identifierats.

Det övergripande målet är att insatsen ska riktas till individer som är i behov av en samordnad arbetslivsfokuserad rehabilitering.
Strukturen och sättet att arbeta med målgruppen kommer att sättas under 2024 av projektledaren med hjälp av arbetsterapeut, boendestödjare, socialsekreterare, studie o yrkesvägledare och arbetsmarknadskonsulent. Ändamålet är att kartlägga den sjukskrivnes resurser och hinder för att gå/återgå i arbete och vara ett stöd under processen mot självförsörjning och ha individens fokus i fokus.

Styrgrupp för insatsen

Insatsen leds av en styrgrupp bestående av representanter från de ingående myndigheterna.

  • Kornelia Johansson – Köpings kommun (Social- och arbetsmarknadsförvaltningen)
  • Sanna Miltenburg – Köpings kommun (Vård- och omsorgsförvaltningen)
  • Linda Salenmo – Arboga kommun (Socialförvaltningen)
  • Jenny Demervall – Kungsörs kommun
  • Britt-Mari Enholm Gahnström – Arbetsförmedlingen
  • Johanna Hedberg – Försäkringskassan
  • Mari Anna Alexandra Janulf – Region Västmanland (Vuxenpsykiatriska mottagningen Köping)
  • Ann Rilegård, Samordningsförbundet Västmanland (adjungerad)