Sök finansiering

Har ni en idé för samverkan och behöver medel för att genomföra den? 

Samordningsförbundet ska sprida kunskap och ge stöd att utveckla arbetsmodeller och former för rehabiliteringssamverkan. Det övergripande målet för den finansiella samordningen är att deltagare i de insatser där förbundet beviljar medel ska uppnå eller förbättra sina förutsättningar att förvärvsarbeta eller studera.

Finansiering kan avse samordnade individinsatser som förbundets parter driver gemensamt – aktiviteter och insatser som är till nytta för att den enskilde (16-64 år) ska komma närmare egen försörjning, få arbete, börja studera och/eller uppnå högre livskvalitet. 

Finansieringen kan också avse insatser som påverkar samverkansstrukturer – effektivare samverkan och ett bättre resursutnyttjande mellan myndigheterna, t ex via myndighetsgemensamma utbildningar och konferenser. Gemensamma utbildningar har visat sig vara en bra metod för att få igång diskussioner mellan myndigheterna när det gäller hur man bäst ska samverka runt enskilda individer.

En god regel kan vara att börja i liten skala för att växa i takt med att kunskaper och erfarenheter vinns

Vem kan ansöka om medel ?

Alla parter som är medlemmar i Samordningsförbundet kan ansöka om medel. Ansökan kan göras av minst två av parterna i samverkan. En av parterna ska vara huvudman för insatsen och andra aktörer kan få del av medel genom samarbete med den part som är huvudman för insatsen.

Kriterier som en ansökan värderas mot

 • Insatsen/projektet ska bygga på erfarenheter och engagemang som finns hos förbundsmedlemmarna.
 • Insatsen/projektet ska grundas på en analys av behov och av vilka samverkansbrister som insatsen vill avhjälpa.
 • Insatsen/projektet ska bygga på människors egen styrka, erfarenhet och kunskap samt ska syfta till att ge verktyg att själva kunna hantera sin situation.
 • Insatsen/projektet ska antingen innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbeta eller en vidareutveckling av befintlig verksamhet.
 • Plan för utvärdering ska finnas.
 • Insatser och utveckling av arbetssätt/metoder ska, om de är framgångsrika, ha goda förutsättningar för implementering (även finansiellt) i ordinarie verksamheter och i ordinarie samverkansarbete.  

Hur går det till att ansöka?

Vi rekommenderar att alltid och i ett tidigt skede kontakta samordningsförbundets kansli när frågan om ansökan av samverkansmedel uppkommer.

Inledande idéskiss?

Nya idéer eller uppslag på hur myndighetssamverkan kan utvecklas vidare kan komma på olika sätt. I sin allra enklaste form kan det handla om en idé som idémakaren vill ha återkoppling på eller råd om hur man ska gå vidare.
Då kan det vara lämpligt att fundera över och skissa på nedanstående frågeställningar :

 • Arbetstitel på idén
 • Bakgrund (vilka hinder eller lösningar finns/har funnit?
 • Idé om lösningen (nya aktiviteter i samverkan)
 • Vilken målgrupp/er avser idén och vilka aktiviteter kan vara aktuella?
 • Hur bemöts det samordnade behovet hos individer och hur sker samverkan mellan personal?
 • Hur mäts förändring för målgruppen och vad blir annorlunda för personalen i termer av gemensam kunskap, sektorsövergripande arbetssätt och synsätt?
 • Hur önskas styrningen av projektet och finns det en preliminär budget och projektperiod planerad?
 • Hur förankras projektidén hos berörda myndigheter?

Projektansökan

När idén är mer utvecklad kan en formell ansökan om projektmedel ställas till samordningsförbundet. Vi ser gärna att samordningsförbundets mall för projektansökan används.

Om du skriver en egen ansökan är det viktigt att rubrikerna i mallen finns beskrivna.

Vad händer sen?

Efter att förbundets kansli har fått in och kvalitetsgranskat ansökan sker en beredning i Utvecklingsrådet (parternas chefsgrupp/beredningsgrupp). Projektledaren kan bjudas in att föredra och diskutera projektansökan med Utvecklingsrådet. Ansökan granskas utifrån de kriterier som finns för beredningsprocessen.

Utvecklingsrådet lämnar en rekommendation för beslut till styrelsen via ett underlag som förbundschefen författar.

Beslut om projektansökan fattas av styrelsen och beslutet lämnas till projektledaren så snart styrelseprotokollet är justerat.

Grundläggande förutsättningar för samverkansmedel

Förbundsmedlemmarna avgör varje år nivån på finansiell tilldelning till förbundet. Skulle villkoren väsentligt förändras kan förbundet i förtid avsluta finansieringen av pågående insats/projekt.