Lösningsfokuserade ledtrådar 20 november 2019

Inspiration för ett lösningsfokuserat ledarskap och lösningsfokuserade organisationer

I inbjudan till denna dag stod det:
Låt dig inspireras av olika exempel från ledare, chefer, samordnare och HR-personer som använder ett lösningsfokus. Reflektera över det du redan gör som du kan göra mer av och det du kan göra annorlunda. Rikt och brett fokus på samverkan mellan organisationer, de stora penseldragen inom en organisation som speglar värderingar och strategiska val i planering, det driftnära ledarskapet och rollen som teamledare samt HR-stöd. Ta del av modig personlig utveckling som ledare via fördjupat lösningsfokus i tuffa situationer.

Målgrupp för dagens träff: en dag för alla med någon form av ledar- eller chefsansvar, för denna dag krävs inga förkunskaper i lösningsfokus.

Här följer en dokumentation över denna inspirerande dag.

Inledning

Linda inleder dagen 2019-11-20
Linda Anderfjäll och Ann-Kristin Ekman inleder dagen och hälsar alla välkomna.

Dagens presentationer

1. Medvetandegörande samtal samt
Coacha via mejl

Hanna Stålarv, Verksamhetsledare – samordnade insatser och Veronica Dalin, Enhetschef Hallstahammars kommun

Veronica och Hanna presenterar.
Veronica och Hanna

Veronica Dalin och Hanna Stålarv har hittat ett mycket bra sätt att samarbeta på, som de berättade om i detta seminarium. Vi fick ta del av flera användabara verktyg inför svåra samtal, kreativa möten, coachning via mejl, feedback samt vikten av reflektion.

Resultat/utvärdering: Känsla av en närvarande ledare. Upplevd känsla av förtroende för deras kompetens. Skapade trygghet dela reflektioner. Gav utrymme till att tänka nytt. Utvecklade en lösningsfokuserad gruppmetodik (Mitt val) till en yngre målgrupp.
Resultat/utvärdering: Känsla av en närvarande ledare. Upplevd känsla av förtroende för deras kompetens. Skapade trygghet dela reflektioner. Gav utrymme till att tänka nytt. Utvecklade en lösningsfokuserad gruppmetodik (Mitt val) till en yngre målgrupp.

Hannas och Veronicas presentation:
Ledarskap – Bästa tips på verktyg (pdf)


2a. Metodbok för lösningsfokuserade samtal – att bygga lösningar med ungdomar i tuffa och svåra situationer

Sussan Öster, Vital GoodSolution

Sussan och Urban presenterar Metodboken.
Sussan och Urban

Sussan Öster inledde detta seminarium med att berätta om forskningsprojektet ”Lösningsfokus och ensamkommandes hälsa – ett forskningsprojekt i samverkan för stärkt hälsa hos ungdomar och personal” som både hon och Urban Norling varit delaktiga i. Ett av projektets resultat var utvecklingen av en praktisk metodbok för lösningsfokuserade samtal med ungdomar.

Möt i resurser först och lyssna!

Sussan presenterade metodbokens innehåll och vi fick bl.a. ta del av exempel från samtal där olika samtalskulturer möts samt personalens berättelser om hur de fick ungdomarna att ta ansvar för sin egen utveckling med hjälp av lösningsfokuserade samtal.

En utgångspunkt som funnits med i de samtal som förts både under utbildningen och i mötet mellan personal och ungdomar är vikten av att skapa samtalsallians. När du som samtalsledare strävar efter det kommer du att ge större möjlighet för utveckling och att samtalet verkligen ska vara till hjälp. Boken är fylld av exempel på hur och när personalen medvetet ändrat sitt sätt att samtala för att skapa samtalsallians redan i början av sina samtal.

Samtalsallians

Sussans presentation:
Metodbok för lösningsfokuserade samtal – att bygga lösningar med ungdomar i tuffa och svåra situationer (pdf)

Om du vill veta mer om boken och kanske beställa den mejla sussan@goodsolution.se


2b. Hur du som ledare kan stötta din personal i att bli lösningsbyggare!

Urban Norling, Norling Education

Föredraget bygger på avsnittet ”Om organisation, ledarskap och medarbetarskap” i Metodbok för lösningsfokuserade samtal – att bygga lösningar med ungdomar i vardagliga och tuffa situationer, av Sussan Öster och Urban Norling (2019) i samarbete med Samordningsförbundet Västra Mälardalen.

Urban presenterar - Your Plan/Reality
Urban Norling var utbildare och handledare i forskningsprojektet.
Bilden illustrerar ledarskapets utmaningar över tid.

Varför ett modernt holistiskt coachande ledarskap?

 • Det tar fram engagemang och ansvar i hela gruppen.
 • Det ger utrymme för medarbetarens bästa jag.
 • Det har en positiv inverkan på verksamhetens resultat.
 • Verksamheten blir stabil och robust när fler delar (vill ta) ansvar.
 • Utvecklingen drivs av flera, förbättringar sker kontinuerligt.
Coachande ledarskap

Ditt ledarfokus

 • Uppmärksamma ambitioner, ansträngningar, styrkor, kompetenser, idéer.
 • Ge styrkeåterkoppling och positiv förstärkning.
 • Ställ utforskande frågor, var nyfiken och spegla din tilltro och samarbetsvilja.

Urbans presentation:
Hur du som ledare kan stötta din personal i att bli lösningsbyggare! (pdf)

Mer information om Metodboken samt det forskningsprojekt som ledde fram till Metodboken:
Lösningsfokus och Ensamkommandes hälsa – Samordningsförbundet Västra Mälardalen (pdf, ny flik)


3. Tillit som ledningsfilosofi – Tillitsbaserat ledarskap och Lösningsfokus, hur stödjer de varandra?

Anna Kropp, HR-chef Individ- och familjeförvaltningen Västerås stad och Sussan Öster, VITAL Goodsolution

Sussan och Anna
Sussan och Anna

”Vid tillit som ledningsfilosofi väljer jag att lita på att medarbetare i verksamheten har kunskap och omdöme att genomföra sitt arbete på bästa sätt utan nära detaljstyrning och kontroll”.

I Sverige finns en särskilt politiskt tillsatt delegation som utreder begreppet tillit, bland annat som en ledningsfilosofi i offentlig sektor. Flera verksamheter har redan eller planerar att införa tillit som en ledningsfilosofi. Vi har i lösningsfokuserade utbildningssammanhang fått frågor om kopplingar mellan tillit och lösningsfokus. Det har varit spännande att tillsammans reflektera över likheter och kopplingar. Vi har funnit många! Ett sätt att se på det är att ett lösningsfokuserat förhållningssätt med automatik främjar tillit och att de lösningsfokuserade teknikerna erbjuder konkreta verktyg, sätt att ställa frågor och bekräfta, för den ledare som vill bygga sin ledarskapsfilosofi på tillitsgrund.

Sussan och Anna

De sju vägledande principerna för tillitsbaserat ledarskap + LF ledarskap:

 1. Medborgarens upplevelse i centrum
  – hur skulle x märka…, hur är vi när vi fungerar som bäst?
 2. Positiva förväntningar
  – förantaganden om resurser, kompetenser, ambitioner, tidigare lyckanden mm.
 3. Öppenhet
  – ett tydligt, lösningsinriktat, hoppingivande språk
 4. Nära stöd
  – dialog om hur du som ledare bäst är till stöd
 5. Delegering
  – tydlighet i uppdrag, vad är medarbetarens del?
 6. Helhetsansvar, medledarskap
  – lösningsscenario, hur skulle ni önska att det vore? Vad vill ni samarbeta i?
 7. Kunskap och ständigt lärande
  – att följa upp det önskvärda, reflektion över det som fungerar eller behöver göras annorlunda.

Sussans och Annas presentation:
Tillit som ledningsfilosofi – Tillitsbaserat ledarskap och Lösningsfokus, hur stödjer de varandra? (pdf)


4. Startsamtalet, det kanske viktigaste samtalet vi har med nya deltagare och hur vi implementerat LF-modellen i den dagliga verksamheten

Rolf Atterling, Samordnare arbetsmarknadstjänster på Samhall

Rolf presenterar

Många som kommer till Rolf har ofta varit arbetslösa under en längre tid och har tappat hoppet om ett arbete. Då blir det första mötet oerhört betydelsefullt. Rolf har några minuter på sig att visa att ”här är en som ser och hör mig och som verkligen lyssnar”. Rolf lockar fram vad den arbetssökande kan eller som han själv uttrycker det. ”Hit kommer du för att få veta vad du kan och inte vad du inte kan”. Rolf tänker också på hur han och den arbetssökande placerar sig i rummet. Det är viktigt att den arbetssökande inte känner sig intryckt i ett hörn.

Rolf presenterar

De som kommer till Rolf får möjlighet att presentera sina styrkor och börjar en arbetsträning som leder någonstans.

Rolf har nyligen gått grundutbildningen i lösningsfokus. Det han känner som svårt är att ”hålla tyst” och hitta formuleringarna. Tystnaden är svår – men den ger med sig efter en stund.

”- Det känns jättekul för jag märker resultat redan i första samtalet. Styrkekoppling är som en belöningsdrog: ”Yes, här är någon som tror på mig”.

Rolfs presentation:
Det viktiga startsamtalet (pdf) 


5. Ledarskap i en lösningsfokuserad organisation

Birgitta Hofvander, Verksamhetschef, Sala

Birgitta
Birgitta

Birgitta är inspirerad av forskaren och författaren Ingrid Tollgerdt-Andersson som bl.a. skrivit boken Så vinner du slaget om de bästaHandbok i ledarskap. Birgitta berättade bl.a. om dimensioner som påverkar ledarskapsprocessen.

Birgitta presenterar

Birgitta reflekterar mycket över sitt sätt att leda, vilket leder in på följande frågeställningar vilka hon gav deltagarna i uppgift att fundera över.

Bikupa med frågeställningar

 • Varför leder du som du gör ?
 • På vilket sätt skulle du kunna utveckla ditt sätt att leda ?
 • Vad mer kan du/ni komma på?

Ett svar från en av deltagarna:

”- Jag har haft ledarskapsansvar med många människor. Jag är för lat för att mikrostyra och bra på att delegera. Om ansvaret blir för stort backar jag och går in. Viktigt att få andra att växa.”

Birgittas presentation:
Ledarskap i en lösningsfokuserad organisation (pdf)


6. HR-perspektivet och facklig samverkan konkret i samtal på lösningsfokuserad grund

Åsa Ignell, HR-specialist Arboga kommun

Åsa presenterar
Åsa

Åsa berättade om en arbetsplats där personalen inte trivdes och chefen kom inte framåt. Åsa gick in och förde enskilda lösningsfokuserade samtal med samtliga medarbetare.

Chefen satt tyst med i samtalen och hade till uppgift att observera, anteckna och lyssna efter ”Vad är viktigast att fokusera på?”.

Samtliga samtal avslutades med styrkeåterkoppling från Åsa. Alla var nervösa inför mötet men när de gick därifrån kände de sig lyssnad på, bekräftad och lättad.

Vi sammanfattade samtalen och återkopplade till arbetsgruppen. Målet var att känna arbetsglädje varje dag.

Åsa presenterar pilen.
Pilen ”Känna arbetsglädje” – Problem – Konsekvens – Lösning – Vad kan jag göra?

Åsa genomförde ”Pilen” med arbetslaget för att nå målet att Känna arbetsglädje. Som ett resultat av ”Pilen” fick medarbetarna i uppgift att: ”Varje dag, innan ni lämnar, ska ni ha gett er närmaste kollega positiv feedback om en arbetsrelaterad sak.

Man införde även att säga ordet ”Pling” om man hörde någonting negativt om någon.

Effekterna håller i sig efter ett år

 • Gruppen upplever arbetsglädje.
 • Gruppen kommunicerar bättre.
 • Gruppen ser möjligheter snarare än problem.

I samtal brukar Åsa ofta tänka på formuleringen ”Bakom varje klagomål finns ett önskemål” och säger då ”Jag hör att det är ett problem för dig – hur skulle du vilja ha det istället?”.

Åsas presentation:
HR-perspektivet och facklig samverkan konkret i samtal på lösningsfokuserad grund (pdf)


7. Att bygga samverkan med ett lösningsfokus – exempel från myndighetsgemensamma möten och strategisk planering

Ann Rilegård, Förbundsschef Norra Västmanlands Samordningsförbund

Ann inledde sitt seminarium med att berätta vad ett samordningsförbund är och gör och gav några exempel från möten med lösningsfokuserat förhållningssätt.

Ann presenterar
Ann presenterar

Ann lägger mycket tid på förberedelserna inför möten. Här delar Ann med sig av några tankar.

Förberedelser inför mötena

 • Inbjudan – ska vara inbjudande/välkomnande och ha en fin inramning. Vi kallar aldrig till möten utan vi ”Bjuder in”. När man får inbjudan ska man känna att inbjudan är till mig – betydelsefullt att jag kommer – respekterad/kompetent/omtyckt.
 • Leda som en god värd.
 • Förantaganden – alla vill och kan bidra till resultatet. Detta präglar arbetssättet under mötena.
 • Möblering och annan inramning – möblerar i ring eller U för attt vi som är med på mötet ska se varandra.
Ann presenterar
Ann introducerar en övning till deltagarna:
Tänk på ett möte som ni var med om där inledningen var extra inspirerande. Vad gjorde ni då?

Anns presentation:
Att bygga samverkan med ett lösningsfokus – – exempel från myndighetsgemensamma möten och strategisk planering (pdf)


8. Det här har lösningsfokus gett mig i mitt yrkesliv för att t.ex. ta hand om mig som ledare i tuffa situationer samt exempel på lösningsfokuserade samtal jag haft

Emelie Holmgren, handledare på Rekarnegymnasiet Eskilstuna, tidigare föreståndare för HVB och stödboende för ensamkommande.

Emelie presenterar.
Emelie

Emelie arbetar idag på gymnasiet med elever som inte har klarat grundskolan. Dagens presentation handlade till stor del om de erfarenheter som hon fick under tiden som hon arbetade som chef på ett stödboende för ensamkommande ungdomar i samma forskningsprojekt som Sussan och Urban (se ovan).

Emilie berättade med stor inlevelse hur Lösningsfokus som metod och förhållningssätt har hjälpt henne i sitt arbete både på stödboendet och i skolan. Hennes berättelser tog avstamp i följande punkter:

 • Möta personen i dennes resurser –
  Hur står du ut? Hur har du tagit dig igenom svåra situationer förut?
 • Styrkeåterkoppling.
 • Går det för långsamt – sänk farten.
 • Problemprat föder problemprat, lösningsprat föder lösningsprat – Hur skulle du/ni vilja ha det?
 • De bästa lösningarna är inte specialtillverkade för kunden, de är speciellt tillverkade av kunden själv. Du är expert på ditt eget liv.

”- Mina erfarenheter har gett mig att ständigt ha ett målfokus – Vad är vi här för? Jo, för ungdomarna – att ge dem en så bra start som möjligt.

Jag har även själv haft förmånen att få handling i LF och det har gett oerhört mycket.”

Emelie
Emelie presenterar

Emelies presentation:
Det här har lösningsfokus gett mig i mitt yrkesliv (pdf)


Röster vid förmiddagsfikat

Några reflektioner efter Veronicas och Hannas presentation.

Inspirerande! Fått nya idéer. Testa medvetandegörande samtal – lyfta styrkor. Tillgång i att vara två som Veronica och Hanna – det blir en utmaning i att klara det själv. Testa ståbord vid möten. Testa coachande mejl – så enkelt!

Resultat av det du upplevt idag

Sussan gav deltagarna att fundera över följande frågor – tre och tre.

Som ett resultat av det du upplevt idag.
 1. Vad kommer du att göra mer av, något du redan gör?
 2. Hur kommer du att förändra något i ditt ledarskap? Vem mer än du själv kommer att märka det?
 3. Vem kommer att bli minst förvånad över att du än mer anammar ett lösningsfokuserat ledarskap?
Avslutande samtalsövning

Dagens avslutande ord –
Skill them with kindness!

Skill them with kindness.

Dagens arrangörer

Dagens arrangörer
 • Ann Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund
 • Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet Västerås
 • Sussan Öster, VITAL goodsolution
 • Hanna Stålarv, Norra Västmanlands Samordningsförbund
 • Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Dagen finansierades av de tre samordningsförbunden i Västmanlands län.

Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB


Fler utbildningar och nätverksträffar

Kommande lösningsfokuserade utbildningar och nätverksträffar via Samordningsförbundet Västmanland presenterar vi under sidan:
På gång