Förbundsordning

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Västmanland.

2 § Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Fagersta kommun.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, samt Region Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Västmanlands läns geografiska område från 1 maj 2023 fram till den 31 december 2023 vidta erforderliga åtgärder i förberedelse inför verksamhetstart den 1 januari 2024.

Förbundets ändamål från den 1 januari 2024 är att inom Västmanlands läns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och samtliga kommuner i regionen i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform för samverkan mellan huvudmännen för att gemensamt utveckla insatser och metoder för stöd till människor som har behov av samhällets gemensamma resurser. Förbundets insatser ska utgå från de enskilda individernas behov.

Verksamheterna och samverkan mellan parterna ska präglas av lokal förankring och engagemang, jämlikt inflytande och lokal närvaro. Samverkan mellan parterna ska också bygga på långsiktiga och hållbara strukturer.

Via samordningsförbundet skapas förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer. Samordningsförbundet utgör en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna.

5 § Styrelse

Förbundet ska ledas av en styrelse.  Styrelsen ska bestå av en ledamot och en ersättare för varje förbundsmedlem.  Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. En ersättare får endast inträda i stället för en ledamot som valts av samma förbundsmedlem som ersättaren själv.

Ledamöter och ersättare för den interimistiska styrelsen väljs för perioden 1 maj till 31 december 2023. Ledamöter och ersättare väljs för tiden 1 januari 2024 till den 31 december 2026. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i kommuner och regionen ägt rum.

Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Från den 1 maj 2023 fram till den 31 december 2023 ska styrelsen förbereda och vidta nödvändiga åtgärder inför verksamhetsstart 1 januari 2024 genom att bland annat anställa chef, se över befintliga avtal i samverkan med befintliga samordningsförbund och utarbeta underlag för budgetbeslutet för verksamhetsåret 2024.

Förbundet har från och med den 1 januari 2024 till uppgift att:

  1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen,
  2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
  3. besluta, utifrån det som lagstiftningen förordar, på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas,
  4. finansiera insatser för de målgrupper som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser,
  5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt
  6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

7 § Personal

En förbundschef har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

8 § Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt sin huvudmans beslutsordning.

9 § Samråd

Samråd skall ske med förbundsmedlemmarna en gång årligen, senast i april månad. Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen, om budget och verksamhetsplan samt andra frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Kvarstår behov av ytterligare samråd kan varje enskild huvudman påkalla medlemsmöte. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages hos samtliga medlemmarna samt på förbundets egen hemsida.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, med en fjärdedel.

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet i åldern 16–67 år den 1 november året före det år som fördelningen avser.

12 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta en delårsuppföljning med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

14 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. För kommunerna och Regionen ska Regionfullmäktige utse en gemensam revisor.  

Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § Finsam. Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 mars 2027. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § Finsam.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.

16 § Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska i första hand avgöras genom intern medling och i andra hand avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Västmanlands arvodesbestämmelser.

Utöver mötesarvode utgår ett fast arvode till ordförande och vice ordförande i förbundet. Det fasta arvodets storlek beräknas för ordförande till 7 % och för vice ordförande till 5% av det belopp Region Västmanland fastställer för fasta arvoden för mer omfattande landstingsuppdrag. Arvodet justeras årligen enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom Region Västmanland.

För ledamöterna i den interimsstyrelse som fram till 31 december 2023 har ansvar för att förbereda starten av Samordningsförbundet Västmanland utgår mötesarvoden enligt ovan, men inte fast arvode till ordförande och vice ordförande.

För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

19 § Arkivtillsyn

Kommunstyrelsen i säteskommunen ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Förbundets bildande

Förbundets anses bildat den 1 maj 2023 eller vid den tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning.