Samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att ha två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt, ofta missbruk eller beroende i kombination med annan psykiatrisk diagnos. Det är sedan länge välkänt att personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa. Omvänt så har personer med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser en ökad risk för beroende. Personer med samsjuklighet behöver få stöd, vård och behandling för båda tillstånden samtidigt och insatserna behöver samordnas eftersom personer med samsjuklighet har en ökad risk för ett sämre förlopp. Utöver vård för beroendet och de psykiatriska tillstånden kan även andra insatser, exempelvis hjälp till försörjning, stöd att hitta och behålla ett boende, stöd i anhörigkontakter och hjälp med sysselsättning.
Det är viktigt att personer med samsjuklighet får bemötande med en förståelse för hela sin person och de svårigheter som finns samtidigt.

Föreläsning om Samsjuklighet
Agneta Björck 2023-10-24