Samordningsteam Västerås

From den 1 juli 2016 är verksamheten en tillsvidareverksamhet med Västerås stad som verksamhetsutförare. Från och med den 1 januari 2024 är Samordningsförbundet Västmanland ägare.

Kontaktperson

Eva Winberg, verksamhetsledare
eva.winberg@vasteras.se
021- 39 90 80

Aktualiseringsunderlag: https://samordningvastmanland.se/wp-content/uploads/2024/04/Aktuell-aktualiseringsblankett-2024-04-05.pdf

Samordningsteam Västerås logga, ett kugghjul med fyra färger.
Samordningsteam Västerås logga

Vad är Samordningsteam Västerås?

Samordningsteamet är en tillsvidareverksamhet sedan 1 juli 2016 med Samordningsförbundet Västmanland (1 januari 2024) som ägare (samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västmanlands kommuner) och Utbildning och Arbetsmarknad, Västerås stad som verksamhetsutförare.

Syftet med insatsen är att erbjuda kvalificerat och professionellt stöd i arbetsförberedande och arbetsrehabiliterande insatser för individer med ett samordnat behov. Detta i syfte att stödja och utveckla individens arbetsförmåga och tillsammans med individen utveckla och stärka förutsättningar för egen försörjning. Syftet är även att det samordnade stödet främjar individens utveckling och förflyttningar mot arbetsmarknaden, samhällsinkludering samt ökad hälsa. Insatsen är ett komplement till de olika parternas ordinarie uppdrag och ska vara tillgänglig i de fall där det identifierats ett behov av samordnade insatser mellan minst två av parterna, och som inte kan lösas av var och en för sig.

”Alla våra aktiviteter och insatser utgår ifrån individens förmåga och förutsättningar. Det gör vi genom att sätta individens fokus i fokus.”

Samordningsteamet består av en avdelningschef, sju arbetskonsulenter och en arbetsförmedlare/SIUS. Varje konsulent arbetar med cirka 15 personer och ansvarar för huvudprocessen utifrån metoderna Case Management och Supported Employment (SE).

Vad gör Samordningsteamet?

Samordningsteamet har ett löpande individuellt intag av deltagare, individuell planering och utformade insatser/aktiviteter utifrån metoderna Case Management och Supported Employment. Tid för deltagande i insatsen är max 12 månader.

Varje deltagare har sin egen kontaktperson under deltagandet i insatsen. Kontaktpersonen arbetar med den arbetssökande utifrån metoden Case Management. Det innebär för deltagaren att den har en och samma kontakt under hela dennes deltagande i Samordningsteamet. De upprättar tillsammans en skriftlig handlingsplan som ligger till grund för deltagarens aktiviteter/insatser. Det är även kontaktpersonen som stödjer deltagaren i kontakter med myndigheter och deltar i aktuella samverkansmöten.

Vid påbörjande av arbetsplatsförlagd aktivitet utformas stödet utifrån metoden Supported Employment. Det innebär för den arbetssökande att arbetskonsulenten även kan arbeta sida vid sida med hen under en tid på arbetsplatsen, för att sedan trappa ned stödet successivt och upphör helt när deltagaren kan utföra arbetsuppgifterna självständigt. Det innebär att Samordningsteamet kontinuerligt jobbar på att skapa goda relationer och ett brett kontaktnät med näringslivet.

Målet är alltid att komma i egen försörjning, men vägen dit kan vara olika för olika individer. I samordningsteamet erbjuds aktiviteter/insatser för deltagaren att delta i utifrån behov och önskemål. Dessa kan vara både individuella och i grupp beroende på innehåll och aktuell efterfrågan. Exempel på detta är hälsofrämjande aktiviteter, kurs i privatekonomi, arbetsmarknadskunskap, yrkesinformation, studieinformation, studiebesök och vägledning.

Vid deltagande i dessa aktiviteter/insatser kan deltagaren få träffa fler medarbetare från teamet, men planeringen mot arbete sker med utsedd kontaktperson. Deltagaren får stöd av sin kontaktperson under hela processen. Målet med verksamheten är att de arbetssökande ska göra förflyttningar mot arbete och självförsörjning samt öka sin hälsa.

Vem får ta del av insatsen och hur?

Ansökan till teamet

Respektive myndighet tillsammans med den arbetssökande ansöker skriftligt till teamet. Målgruppen för insatsen är individer som uppfyller samtliga nedanstående fem kriterier.

 1. Individer i ålder 16–67 år och som är skrivna i Västerås.
 2. Ordinarie insatser räcker inte till enligt bedömning av remitterande myndigheter.
 3. Individen har ett behov av stöd av en Case manager för att komma närmare ett arbete.
 4. Myndigheterna bedömer att individen kan komma närmare arbete eller studier inom 12 månader.
 5. Det ska finnas en bedömning att individen är motiverad för en första kontakt med insatsen och kan klara aktiviteter, inledningsvis, i låg takt.

Avgränsningar: Individer med pågående beroendeproblematik, kända hotfulla individer, förestående frihetsberövande samt individer med allvarlig sjukdom som för närvarande inte bedöms ha resurser att klara ett deltagande kan inte delta.

Aktualiseringsunderlag lämnas/skickas till:
Samordningsteam Västerås
Västerås stad
Individ och familjeförvaltningen
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd
721 87 Västerås

För ytterligare information om verksamheten innan ansökan skickas, erbjuder vi möjlighet att;

 • För presumtiva deltagare: boka in informationsmöten på distans (teams eller telefon) på cirka 15 minuter där vi kort informerar om verksamheten och svarar på frågor.
 • För remittent: att samråda med teamet inför en ansökan skickas eller informationsmöte bokas.

Hör av dig till oss via vårt gemensamma telefonnummer eller kontakta oss direkt, se kontaktlista.

Kontakt insatspersonal

NamnTelefonE-post
Eva Winberg021-39 90 80eva.winberg@vasteras.se
Malin Lindholm021-39 74 41malin.lindholm@vasteras.se
Adam Merivirta021-39 11 25adam.merivirta@vasteras.se
Ayse Wikerdal021-39 44 50ayse.wikerdal@vasteras.se
Helén Sandberg021-39 37 95helen.sandberg@vasteras.se
Anna Lindgren010-486 06 14anna.lindgren@arbetsformedlingen.se

Insatsplan

Styrgrupp för insatsen

 • Eva Winberg, Västerås Stad/verksamhetsledare
 • Åsa Klintberg, Västerås Stad, arbetsmarknadsenheten
 • Jasmina Andersson, Västerås Stad, IFO
 • Filip da Cunha Meneses, Region Västmanland, psykiatrin
 • Sonja Jernberg, Försäkringskassan
 • Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen

Rapporter

Helårsrapport 2022 – Samordningsteam Västerås (pdf)

Halvårsrapport 2022 – Samordningsteam Västerås (pdf)

Ekonomiskt resultat – Samordningsteam Västerås 2022 (pdf)

Indikatorer för finansiell samordning, NNS 2022 – Samordningsteam Västerås (pdf)

Dokumentation – självvärdering i samverkansinsatser 2022 – Samordningsteam Västerås (pdf)

Helårsrapport 2021 inklusive bilagor – Samordningsteam Västerås (pdf)

Det här är Samordningsteam Västerås 2020-2022 (pdf)

Delårsrapport(förenklad) 2020 (pdf)

Helårsrapport 2019 (pdf)

Bilaga 1 (pdf)

Bilaga 2 (pdf)

Delårsrapport (förenklad) 2019

Helårsrapport 2018 (pdf)

Delårsrapport (förenklad) 2018 (pdf)

Helårsrapport 2017 (pdf)

Delårsrapport (förenklad) 2017 (pdf)

Delårsrapport hösten 2016 (pdf)