Styrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap med Marika Tammeaid – 13 januari 2020

Denna workshop var ett samarrangemang mellan samordningsförbunden i Västmanlands län vars syfte är att:

 • Stödja utvecklingen för det stora intresse av lösningsfokus som finns i hela länet.
 • Skapa möjligheter för människor att mötas och samverka från olika organisationer inom och runt samordningsförbunden!

Finansiärer och huvudorganisatörer:
Ann-Kristin Ekman, Ann Rilegård och Linda Anderfjäll, Samordningsförbunden i Västmanlands län.

Medorganisatör:
Sussan Öster, Vital GoodSolution.

Sammanfattning av dagens innehåll

Ta del av lösningsfokuserade metoder för att leda organisationernas utvecklingsprocesser och att utveckla ledarskap, som stödjer initiativtagande och ansvarsfullhet hos medarbetare. Du får nya synvinklar och metoder i hur man planerar och genomför ändamålsenliga, verkningsfulla och smidiga förändringsprocesser i organisationer. Under dagen tar vi styrkebrillor på nästippen och reflekterar över betydelsen av den respektfulla utvecklingscirkeln. Tillsammans söker vi nya synvinklar och tillvägagångssätt för att åstadkomma bättre samverkan och samspel mellan organisationer samt i relation till medborgare och klienter. Workshopen innehåller både teoretiska modeller och praktiska verktyg.

Linda, Ann och Ann-Kristin inleder dagen.

Förbundssamordnarna Linda Anderfjäll, Ann Rilegård och Ann-Kristin Ekman inleder dagen med temat Styrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap och välkomnade alla till dagens workshop. Därefter presenterade Sussan Öster dagens workshophållare – Marika Tammeaid – och berättade lite om hennes bakgrund (se högra spalten).

Deltagarna 2021-01-13
Ett sextiotal deltagare från Västmanland var på plats.
Marika

Marika inledde med att säga ”- Det är inte jag som är huvudpersonen här idag utan det är du. Jag är glad över att vara här idag för att tala om Lösningsfokus och styrkor i ledarskap.”

Marika är mycket intresserad av hur Lösningsfokus fungerar i stora/samhälleliga organisationer.

Bredda och bygg

Marika berättade om Barbara Fredricksons teori ”Bredda och bygg” och tog upp betydelsen av positiva känslor för livet och pekade på den positiva spiralen (bild ovan).

Det är lättare att se möjligheter när det är positiva känslor som styr. När negativa känslor styr, så vill man inte ha något med det att göra och synen på världen blir smal.

Så, hur uppmuntrar vi positiva känslor i vardagen och odlar det som redan finns där?

Dagens första övning

Uppgift: Välj en av frågorna nedan. Diskutera med någon du inte känner. En ställer frågan och lyssnar aktivt – den andre svarar.
Om du behöver fråga vidare: HUR? BERÄTTA MERA…

Marika introducerar den första övningen.
 1. Vad är det mest intressanta du såg på väg hit i morse?
 2. Vad inspirerar dig i ditt arbete?
 3. Vad inspirerar dig (vilket område i livet som helst)?
 4. Vad är det du grubblar över i ditt arbete just nu?
 5. Vad kan den här workshopen som bäst ge till ditt jobb?

LYSSNA! LYSSNA! LYSSNA!

Övning 1
Dags för övning
Byt samtalspartner efter 2,5 minuter.

Ofta i vardagen så har vi inte tid att diskutera – men det behöver inte ta så mycket tid. Att tala högt med en annan person kan hjälpa till med att sortera sina egna tankar.

Dagens andra övning –
Vad är lösningsfokuserat ledarskap?

Fundera en kort stund över

 • Vad är lösningsfokuserat ledarskap?
 • Hur kan du märka att en chef är lösningsfokuserad?

Samtala med din granne.

Samtal - Vad är lösningsfokuserat ledarskap?
Sussan antecknar hur LF-ledarskap märks.

Sussan sammanfattar deltagarnas svar

 • tillit finns
 • ger energi
 • förstärker det som fungerar
 • pratar mer framtid
 • nyfiken och intresserad
 • tar hjälp och fixar ej allt själv
 • använder ord sensitivt
 • modet att lämna ifrån sig makt finns
 • människor får använda sina förmågor
 • lösningsfokus är ett starkt ledarverktyg

Dagens innehåll

Lösningsfokuserat ledarskap.

1. Mindset

Marika berättade om skillnaden mellan två olika mindset – Fokus på problem och underskott kontra ett Lösnings- och möjliggörandefokus.

Exempel på vanliga situationer i ledarskap och vad som är typiskt för ett Lösnings- och möjliggörandefokus:

 • Coachning –
  Börja från det som redan fungerar och lära av det, utöka framgångar, bygga på resurser, inramning och omramning.
 • Att leda gruppen –
  Visionsdrivet, ”backcasting” från önskad framtid.
 • Förhandla, förena, samordna –
  Investera tid och ansträngning i god interaktion och gemensam plattformsbyggnad, öppna för nya synpunkter och möjligheter.
 • Ansvarighet/Uppföljning –
  Uppskatta vad som fungerar bra, stärka framsteg, experiment och samskapande, omvisionering.
 • Kompetensutveckling –
  Bygga på styrkor och inre motivation, sätta upp mål tillsammans.

Vart det tenderar att leda:
Observera möjligheter och hjälpande faktorer i förändring, snabbare inlärning, bekräftande känslor, positiv spiral.

Att bygga styrkor fokuserar på vad som är rätt, vad som fungerar och vad som är starkt

När vi är intresserade av styrkor så ser vi det som är bäst i människor. Alla människor har olika egenskaper. Om förändring finns inom ens styrkeområde så är man intresserad av förändring. Kontext avgör hur mycket vi kan använda oss av våra styrkor.

Bygga styrkor
 • Styrkor är en integrerad del av människans natur och de förtjänar respekt.
 • Vår största potential ligger i området för våra
  mest uppenbara styrkor och att gå från styrkor till den mest effektiva vägen framåt: med liten ansträngning, stor förändring
 • Att utnyttja den befintliga kapaciteten ger energi och leder till tillväxt, utveckling och lyckat resultat.
 • Upptäck> Känn till> Odla> Blomstra.
 • Svagheter kan endast övervinnas genom att
  utnyttja styrkorna.
 • Insisterar på att överge ”medelmåttighetsförbannelsen”.

Marika berättade om de Universella karaktärsstyrkorna som har sitt ursprung i de sex dygderna Visdom & kunskap, Mod, Humanitet, Rättvisa, Måttfullhet och Transcendens (andlighet). Enligt Seligman återspeglar dygderna 24 karaktärsstyrkor. Genom att identifiera karaktärsstyrkor kan man uppnå en positiv självbild och ett gott självförtroende.

CAPP-uppdelning - 2020-01-13
CAPP-uppdelning – Styrkor, Dolda styrkor, Inlärda kunskaper samt Svagheter.

Betydelsen av styrkor på jobbet

 • Människor strävar efter saker som de tycker är värt och värda att sträva efter.
 • För att uppnå och förverkliga dina mål krävs dygder och personliga styrkor.
 • Karaktärsstyrkor är livsuppbyggande förmågor att fungera i olika livsområden på ett ändamålsenligt sätt – för ett längre syfte.
 • Möjlighet att använda sina styrkor på jobbet påverkar inre motivation, meningsfullhet och lycka.

Positiv aktivitetscykel

Positiv aktivitetscirkel

Styrkor har en personlig, gemenskaplig och social dimension

Styrkor har en personlig, gemenskaplig och social dimension.

Underutnyttjande av styrkor leder till underpresentation. Det kan bero på att vi inte ens känner igen våra styrkor eller tar dem för givet.

Överanvändning av styrkor förstör prestationen. Typiskt i situationer där miljön eller situationen har förändrats, men inte vi. Eller detta är det enda sättet vi kan gå till väga.

”Styrkebrillor” på nästippen

En styrkespanare letar efter:

 • Känner sig energisk och engagerad
 • Snabb inlärning
 • Glömmer tiden
 • Upprepande framgångar
 • Bra feedback, beundran
 • Effektivitet
 • Gynnar vissa tillvägagångssätt
 • Begär och förmåga att använda styrkan – jobbar vidare även om utmattad
 • Intresse redan som barn – ”gyllene frön”

Övning – Styrkespaning

Styrkespaning

Uppgift: Två och två – en intervjuar och lyssnar aktivt samt för anteckningar. Titta även på kroppsspråket! Här är det en person som är i sitt styrkeområde. Efter övningen får den som blivit intervjuad papperet med anteckningar.
Tid: 35 minuter

Frågor – Styrkespaning:

 • Vad är det du njuter av att göra?
 • Vad inspirerar dig?
 • Hurdan är en bra dag för dig – den bästa dagen du kommer ihåg?
 • Vad är det viktigaste resultat du har åstadkommit?
 • Vad sysslar du med när du är som bäst?
 • När är du mest dig själv?
 • Vad tyckte du om som barn (eller när du var yngre)?
 • Vad är karakteristiskt för dig?
 • Vilka sysselsättningar är mest energigivande för dig?
 • Vilka saker får du energi av?
 • Tänk på nästa vecka:
  Vad sysslar du med när du är som bäst?
 • Vad förväntar du dig av framtiden?

Övningen skapade ett stort engagemang och vi fick ta del av många intressanta berättelser.

Så hur kändes det att bli intervjuad?

Hur kändes det att bli intervjuad?

Några svar från deltagarna:

 • Fantastiskt att få fokusera på sig själv och få svara på de här frågorna.
 • På något sätt hitta det som driver mig i allt”.
 • En angenäm upplevelse”.

Avslutningsvis så ställde Marika följande fråga:
Hur mycket tid använder du till att göra det du är bäst på och tycker om att göra?’

Efter styrkespaningen - 2020-01-13
”Om en människa inte alls använder sina styrkor så levererar hen dåliga resultat och mår dåligt.”

En organisation som bygger på styrkor

 1. Använder varje medarbetares resurser och entusiasm.
 2. Utforskar den outnyttjade potentialen och tar den till bruk.
 3. Framsteg och uppgiftsutveckling baseras mer på vad en medarbetare vill och kan göra än vad han eller hon har gjort hittills.
 4. Investerar i bra teamarbete.
 5. Drar fördel av människors skillnader (jämför standarduppgiftsbeskrivningar).
 6. Uppmuntrar kreativitet och innovation.
 7. I problemfall: Perspektiv inte i talang utan i lämplighet till miljön.
 8. Uppmuntrar anställda att leva sitt eget liv.

Övning – kort med karaktärsstyrkor

Övningskort - med karaktärsstyrkor
Kort med de 24 universella karaktärsstyrkorna (Seligman).

Varje deltagare fick i uppgift att välja ut ett av korten med en karaktärsstyrka som hen önskar träna på (en dold styrka).

Karaktärsstyrkekort Hopp

Samtala med personen bredvid dig och berätta om nästa möjlighet att börja öva användningen av karaktärsstyrkan samt varför det skulle vara bra att börja använda den.

Några citat från karaktärsstyrkeövningen:

Jag valde karaktärsstyrkan Tacksamhet! Ofta rusar man ofta bara på utan att stanna upp.

Jag valde Lärande & kunskapstörst – något som man ofta får prioritera ner – så jag önskar få mer tid till det.

Jag valde Tapperhet & mod. Tidigare var jag rädd för att misslyckas. Nu tänker jag – Vad är det värsta som kan hända?

Som chef:

Marika
 • Tänk på vilka av dina egna styrkor eller dolda styrkor som hjälper dig i att lyckas leda människor.
 • Ta inte goda saker för givet, men värdesätt och lyft människor, färdigheter och förmågor bakom bra beteende.
 • Ge positiv feedback för att stärka det goda.
 • Kom ihåg att förväntningarna tenderar att gå i uppfyllelse och att alla är bra på något.
 • Leda igenom målsättningar och låt människor välja sin egen väg till bra resultat.
 • Ge stöd vid behov.
 • Var intresserad av människor, deras förhoppningar och drömmar.

Att ta reda på:

 • Vad är dina teammedlemmar entusiastiska över?
 • Vad är var och en av dina teammedlemmar/ närmaste kollegor bäst i? Sämst i?
 • Hur påverkar detta den dagliga arbetsfördelningen och jobbutvecklingen?
 • Vilka färdigheter värderar du mest i ditt team (närmaste kollegor)? I vilken riktning skulle var och en av dem vilja utvecklas i sitt arbete?
 • Vad skulle hjälpa dig som ledare att värdesätta styrkor, dagliga framgångar och små framsteg – även mitt i stora och utmanande projekt? Hur kan du bättre kommunicera dem till andra?
 • Tänk på ditt team eller dina närmaste kollegor som en grupp: Hurdana styrkor har ni som grupp? Hur utnyttjar du mångfalden i gruppmedlemmarna för tillfället? Hur kan du utnyttja den mer i framtiden?
 • Vad vill du se mer av i gruppen? Har medlemmar i gruppen dolda styrkor som skulle kunna växa fram och kunna användas i helheten?
 • I vilka sysselsättningar skulle det vara bra att arbeta mer utanför gruppen (= externa allianser).
Marika föreläser

Marika gjorde en tankeväckande liknelse mellan människa/växt:
Du planterar en växt på en plats i din trädgård där den inte slår rot och börjar växa. Då funderar du inte på om det var en dålig växt, utan på vad växten behöver – Sol/Skugga/Typ av jord…

– Det är viktigt att bereda blomstring för alla medarbetare – då alla har många styrkor. Var intresserad av vad som driver dina kollegor. Uppmuntra dem att leva olika liv.

Tillit

Tillit är oerhört viktigt i en organisation i alla sammanhang.

Ett tillitsbaserat ledarskap ger människor möjlighet att nå mål – man står inte i vägen. Att som chef visa sårbarhet och ofullständighet skapar utrymme för tillit. Intag gärna en ”Not-knowing position”.

Kvadrant av Tillit

 

Övning – Kvadrant av tillit

Marika har förberett denna övning genom att på golvet i rummet tejpa upp en ”Kvadrant av tillit”. I vardera änden av linjerna fanns lappar med orden Enighet/Oenighet respektive Tillit/Misstro.

Instruktion till deltagarna: Tänk på en diskussion som du har haft de senaste två veckorna. Det spelar ingen roll vilken typ av diskussion. Vad tänker du på först?

Enighet-Oenighet och Misstro-Tillit

Nu ska vi använda kvadranten på golvet. Gå till den kvadrant som du anser att din diskussion utspelade sig.

Fundera sedan över vad som skulle kunna hjälpa dig att ta några steg mot Tillit.

Sammanfattande kommentar till övningen: Det är inte viktigt att vi har samma åsikt utan att vi har tillit. Man kan alltid bygga mer tillit.

Vinster med tillitsbaserat ledarskap

En undersökning har visat att vinsterna med ett tillitbaserat ledarskap är många, bland annat: Mindre stress, ökad produktivitet, mer energi, ökad samarbetsvilja, mer engagerade och lyckligare medarbetare samt färre sjukskrivningar.


2. Förvandla problem till målsättningar

Marika inledde dagens andra avsnitt med en illustrativ övning i att förvandla problem till målsättningar.

Instruktion

Här instruerar Marika deltagarna att vika ett A4-papper på mitten. På vänstra delen av sidan skriver du fem saker som du upplever som ett problem just nu – små som stora.

Problem till målsättning.

På den högra delen skriver du hur du skulle vilja ha det istället – vad är din målsättning?

Övning - Problem blir målsättning.

När du är klar viker du papperet ordentligt på mitten, så att det blir lätt att riva av på mitten.

Övning - släng problemen och spara målsättningarna.

Problemlappen behövs inte längre så den slänger vi.

Ihopsaming av problemlapparna.

Titta nu på sidan som du har kvar.

Slutsats: Förvandla problem till målsättningar – slösa inte tid på problem.

För att leda via målsättning behövs:

 • Vända uppmärksamhet till de stora ändamålen av arbetet.
 • Reflektera dem ensam och tillsammans.
 • Entusiasm.
 • Visa exempel och inriktning.
 • Komma ihåg att det aldrig finns bara ett rätt sätt att göra saker – alla mål kan uppnås på många sätt.
 • Använda allas styrkor, kunskap och färdigheter.
 • Öka förmågan att förändras.
 • Riva gamla arbetsvanor och övertygelser.
 • Uppmuntran att tänka annorlunda och förnya.
 • Äkta utdelning av ansvar och makt.
 • Vid behov – sätta tillbaka till rätt spår.

Den respektfulla utvecklingscirkeln

Respektfulla utvecklingscirkeln

Se en närbild av den respektfulla utvecklingscirkeln nedan.

Respektfulla utvecklingscirkeln närbild

I förändringsarbete kan känslan ”Okej, har vi gjort fel hittills?” infinna sig. Så det är viktigt att börja med att visa uppskattning för det som redan fungerar. Tag med alla i att resonera och drömma om framtiden. ”Kavla upp ärmarna” – det är vi tillsammans som gör det!

Hjälpsamma berättelser/Nyttiga narrativer

Övning – Samverkan mellan två eller flera organisationer

Hur fungerar samverkan i Västmanland?

Instruktion: Tänk på något som du upplevt gällande samverkan mellan två eller flera organisationer. Bra/dåligt – vad som helst.

Övning - Hur fungerar samverkan mellan organisationer?

Var i bilden ovan passar din upplevelse gällande samverkan in?

Fyra grupper - en i rummets varje hörn.

I rummets varje hörn har Marika satt upp en skylt med ett av orden:
Wow! Idé! Hoppsan! Hjälp!

Deltagarna går till det hörn som passar bäst och bildar en samtalsgrupp för erfarenhetsutbyte och samtal kring samverkan. I varje hörn finns också stora lappar att föra anteckningar på.

Efter cirka 30 minuter redovisar varje grupp vad de samtalat om och kommit fram till.

Hjälp-hörnan

Hjälp-hörnan
Samverkan - Hjälp
Förankringsprocess SIM – Lokalfråga – Samverkansavtal – Syfte med undersökning – Svårt att enas om gemensamma mål – Samverkan utskrivning LPT/LRV krock lagrum.

WOW-hörnan

Wow-hörnan
Samverkan Wow - 2020-01-13
Tydlighet – Gemensamt mål – Möjligheterna ses – Kundernas behov – Delaktighet i processen – Dialog – Kreativitet – Eget ansvar mot målet – Experimentera fram ny mötesform – Bra planering av möten – Börja förändring, handla – Våga prova nya idéer – Gå över gränsen blir vi, AME+LSS – Medvetenhet i mötet med andra – Kreativa idéer i samtal – Lägga ner gränser i kris – Timing.

Hoppsan-hörnan

Hoppsan-hörnan
Samverkan - Hoppsan- 2020-01-13
Arbetsmarknad lokalt i kommun, AF – Samarbete med fastighetsbolag – Samarbete SKR – Nyttja omställningsavtalet, parter – Samverkansmöte med ny part – Bättre långsiktig planering – Ha förutsättningarna klara – Utvärdering av behov (verkligheten), kostnadseffektivitet – Delaktighet i framtida lösningar – info om samverkansmötets syfte (forum).

Idé-hörnan

Idé-hörnan
Samverkan - Idé - 2020-01-13
Kompetensutveckling – Verksamhetsnära lärande – Samverkan & centralisering med tillit – Samordnad utbildning – Samverkan för gemensamt arbetssätt – Samverkan för sysselsättning/arbete, utvecklingstrappa – Gemensam vision – Mötesforums utveckling – Tillit – Utgå från kundens/användarens behov – Ta tillvara olikheter – Utveckla samverkan ytterligare mellan de tre samordningsförbunden i länet – Människor kan!

Så vad lär vi oss av övningen?

Marika

Marika uppmuntrade oss att diskutera berättelser utifrån perspektivet: Är det här nyttiga berättelser eller inte. Ska de tas vidare eller hamna i soptunnan?

Övning samverkan mellan organisationer.
Wow! och Hoppsan! tillhör det förflutna —> Vad lär vi oss?
Idé och Hjälp —> Tar gemensamt ansvar att gå vidare.

Eller som filosofen Sokrates uttryckte det:

"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new." Sokrates
”The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.” 
Sokrates
Avtackning - 2013-01-13
Ann-Kristin tackar Marika för denna mycket givande dag.

Röster vid fikat

 • Bra att få påfyllning där man är – man får olika tankar när tiden går.
 • Bra med en dag då man hinner reflektera och få egen tid till utbildning – det är guld värt.
 • Jättebra att få ta del av fler LF-verktyg.
 • Bli påmind om förhållningssättet.
 • Att ta vara på dolda styrkor.
 • ”Pappersövningen” – förvandla problem till målsättningar – var bra.

Fördjupning/Länkar

Tack för att du kom idag!

Arrangörerna tillsammans med Marika.
Ann Rilegård, Sussan Öster, Marika Tammeaid, Linda Anderfjäll och Ann-Kristin Ekman.

Kontaktinformation

Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen
linda.anderfjall@koping.se

Ann Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund
ann.rilegard@fagersta.se

Sussan Öster, VITAL goodsolution AB
sussan@goodsolution.se


Om Marika Tammeaid

Marika Tammeaid är en lösningsfokuserad coach och handledare. Sedan 12 år har hon utbildat coacher och ledare bland annat vid Helsingfors universitet och i form av specialyrkesexamen i ledarskap. Hon har specialiserat sig i positiv psykologi och förändringsledarskap. Över 20 år har hon själv arbetat som ledare, internkonsult och arbetslivsutvecklare för statsförvaltningen i Finland, samt i flera internationella utvecklingsprojekt. Sist konstruerade och ledde hon en långvarig utbildning om ett förvaltningsövergripande och framtidsorienterat ledarskap för 140 tjänstemannaledare från olika departement av regeringskansliet i Finland.

Marika presenterar sig själv.

Boken ”Leading Public Administration”, som hon har skrivit tillsammans med professor Petri Virtanen, kommer att publiceras i början av 2020 (Springers förlag).

Hon är en aktiv medlem i det internationella lösningsfokuserade samfundet. Som handledare gynnar hon gärna dialogiska, aktiva och kreativa inlärningsmetoder, som stödjer deltagarnas egen reflektionsförmåga.

För närvarande jobbar hon som utvecklingsdirektör för Självständighetsjubileets barnstiftelse.
Kontakt:
Marika Tammeraid – Linkedin

Ta gärna del av artikeln:
Transforming government via Solution Focus rooted top leadership training – Marika Tammeaid – Introduction (pdf)

Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB


Fler utbildningar och nätverksträffar

Kommande lösningsfokuserade utbildningar och nätverksträffar via Samordningsförbundet Västmanland presenterar vi här:
På gång