Förbundschefens uppdrag och ansvar

Uppdragsbeskrivning Förbundschef Samordningsförbundet Västmanland – fastställd av styrelsen 2024-01-24.

Styrelsen

Förbundschefen ska:

 • Leda, samordna och utveckla förbundets verksamhet utifrån styrelsens beslut och anvisningar, samt vara föredragande vid styrelsens möten.
 • Utarbeta förslag till beslut avseende verksamhetsplan, budget och finansiering av samverkansinsatser samt ansvara för att årsredovisning upprättas
 • Ansvara för att beslutade projekt följs upp och rapporteras till styrelsen
 • Kontinuerligt informera/rapportera till styrelsens ordförande och vice ordförande om förbundets verksamhet

Utvecklingsrådet (beredningsgrupp)

Förbundschefen ska:

 • Leda utvecklingsrådets arbete
 • Handlägga inkomna ansökningar om finansiering och rådgöra med utvecklingsrådets medlemmar inför förslag till beslut om finansiering av större samverkansinsatser

Omvärldsbevakning

Förbundschefen ska:

 • Ansvara för omvärldsbevakning och att hålla förbundsmedlemmar, styrelse och övriga samarbetsparter uppdaterade om nya förutsättningar för finansiella samordningsförbund
 • Sätta det egna förbundets utmaningar och möjligheter i förhållande till förändringar i samhället med fokus på de lokala behoven
 • Ansvara för att gällande föreskrifter för förbundets verksamhet följs

Nätverk

Förbundschefen ska:

 • Stimulera samarbete, goda relationer och nätverk mellan förbundets medlemmar och andra berörda parter
 • I dialog med medlemmar upprätthålla den lokala förankringen för legitimitet och delaktighet av förbundets inriktning och utveckling
 • Hålla kontakt och stimulera nätverksarbete med andra Samordningsförbund och med nationella aktörer
 • Arbeta med behovsinventering och processtöd

Utbildning

Förbundschefen ska:

 • Ansvara för planering och samordning av partsgemensamma utbildningsinsatser med särskilt fokus på lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt
 • Ansvara för att utbildning och stöd i förbundets uppföljnings- och utvärderingsmodeller ges

Personalansvar

Förbundschefen ska:

 • Ansvara för personal och arbetsleda övriga anställda på kansliet i samordningsförbundet

Övrigt

Förbundschefen ska:

 • I det dagliga arbetet och i kontakter med styrelsen, medlemmar och andra intressenter använda det lösningsfokuserade förhållnings- och arbetssättet
 • Ansvara för Uppföljning FINSAM, det nationella systemet för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
 • Ansvara för extern information inklusive hemsida och sociala medier, inom ramen för förbundets mediapolicy
 • Ansvara för övrigt i enlighet med styrelsens delegationsordning