Fontänhus

Förstudie Fontänhus

Västmanland Samordningsförbunden i Västmanland – Norra Västmanland, Västerås, Västra Mälardalen och har initierat en undersökning om fontänhusmodellen kan vara ett viktigt komplement till det stöd som redan erbjuds i länet för personer med psykisk ohälsa. Ett eller flera fontänhus i länet skulle kunna vara ett långsiktigt stöd för personer som av olika skäl inte kan ta del av andra stöd som erbjuds.

Varför är just fontänhusmodellen intressant?

Studier visar att fontänhusmodellen erbjuder personer med psykisk ohälsa av olika slag ett långsiktigt stödjande sammanhang och ökad livskvalitet som uttrycks bland annat som minskad isolering och ökad social kompetens, stärkt självkänsla och ökat självförtroende.

Många medlemmar menar att deras väg mot ökad livskvalitet, studier och arbete till stor del gått genom upplevelsen av ”egenmakt” (empowerment), de har själva valt att vara medlemmar och att utveckla sina resurser i fontänhusarbetet med stöd av en trygg gemenskap och erfarna handledare.

Ekonomiskt minskar fontänhusmodellen ”utanförskapskostnaderna” för samhället enligt nya svenska studier.

Läs mer om förstudien i publikationen:
Förstudie Fontänhus i Västmanland 2021 (pdf, 2 MB)

Förstudie Fontänhus Västmanland 2021 - förstasidan i foldern - länk till förstudien.

Mer om Fontänhus

Sveriges Fontänhus Riksförbund är en del av en världsomfattande organisation med representation i över 30 länder. I dag finns det omkring 300 fontänhus som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Sveriges Fontänhus Riksförbund arbetar för att skapa en gemensam plattform för Sveriges 13 befintliga fontänhus och att starta nya. Läs mer på:
Sveriges Fontänhus hemsida