JobbFokus 2.0/SPIRA

Verksamheten är från 1 juli 2022 en ordinarie verksamhet inom Västerås stad och finansieras inte längre av Samordningsförbundet.

Kontaktperson

Eva Winberg
021-39 90 80
eva.winberg@vasteras.se

Bakgrund

Många unga som avslutat sin skolgång från särskolan eller specialutformade program för personer med funktionsnedsättning övergår direkt till daglig verksamhet, trots att en förmodad arbetsförmåga finns. Utöver denna grupp finns enskilda individer som genomgått ordinarie undervisning och som trots särskilda stödinsatser bedömts inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

Detta har medfört att antalet deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS har ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som man kan anta att flera av dessa, särskilt ungdomar, istället skulle kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.

Vardagen för ungdomar och unga vuxna med en funktionsnedsättning präglas inte sällan av utanförskap. Många gånger möts en person med en funktionsnedsättning av bristande kunskap och negativa attityder som ger stora konsekvenser för individen.

Möjligheten till en anställning skapar en ökad känsla för individen av självbestämmande och delaktighet i samhället, vilket är en hälsofrämjande och viktigt friskfaktor.

Syfte

Att genom särskilda kartläggningsmetoder, individuella utvecklings- och utbildningsinsatser samt andra kompetensstärkande och stödjande insatser hitta hållbara metoder för att ge fler unga ur målgruppen oavsett könstillhörighet, möjlighet till en anställning eller utbildning.

Mål  

100 % av deltagarna är på rätt plats med en tydlig aktivitetsplanering. Kan individen stå till arbetsmarknadens förfogande skall sådan planering finnas. Kan individen inte stå till arbetsmarknadens förfogande skall planeringen utgå från det.

Målgrupp

Projektet som ska präglas av ett tydligt jämställdhetsperspektiv, omfattar 60 personer 19-29 år och vänder sig till:
Ungdomar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, som går ut särgymnasiet och där arbetsförmågan behöver klarläggas, och som redan finns i daglig verksamhet och/eller i andra insatser till exempel Arbetsförmedlingen.


Samlade dokument