Kvinnocoacher

Projektet kvinnocoacher som startade i januari 2011, riktade sig till kvinnor i åldersgruppen 24-55 år, främst på de unga, som är i behov av samordnade insatser för att kunna återgå i arbete. Deltagarna i projektet fick under minst 6 månader tillgång till en personlig coach.

Projektets syfte var att förbättra kunskapsläget om villkoren och möjligheterna för sjukskrivna kvinnor i Västra Mälardalen att komma åter i arbete. Som metod användes kvinnocoacher.

Målen för projektet var:

  • Att minst 90% av deltagarna (30 st) ska ha genomgått coachprogrammet med en handlingplan för återgång i arbetslivet.
  • Att minst 50% av dessa ska ha påbörjat arbetslivsinriktade insatser, alternativt ha påbörjat arbete/utbildning.
  • Att projektet ska generera kunskaper om kvinnors särskilda livsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Resultat