SIM/Skolbaserad intervention för att främja ungdomars psykiska hälsa

Projektledare

Fredrik Söderqvist
fredrik.soderqvist@regionvastmanland.se

Projektägare

Centrum för klinisk forsknings, Region Västmanland och Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus, Västerås.

Bakgrund

SIM – Solution focused Intervention for Mental health.

Lokal, regional och nationell statistik visar att den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat de senaste åren. Utvecklingen är oroande med tanke på att specialistvården (BUP) redan är högt belastad. Det gör att tidigare insatser – sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande – blir allt viktigare.

Syftet           

Syftet med projektet är tredelat och består av att 1) utveckla, 2) förankra och 3) testa samt utvärdera genomförandet av en intervention som syftar till att stärka den psykiska hälsan hos ungdomar.

Vision

Visionen är att utveckla ett salutogent verkningsfullt skolbaserat program som främjar den psykiska hälsan hos elever i svensk gymnasieskola.


För mer information se projektets hemsida:
simsweden.se